Sida:Menniskans härledning och könsurvalet.djvu/547

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
209
hårets och skinnets färg.

picta) blågrå och mycket mörkare än honan, hvarjemte han har den fyrkantiga hvita fläcken på strupen, de hvita teckningarna på hällederna och de svarta fläckarne på öronen mycket tydligare. Vi hafva sett, att hårkammarne och -tofsarne likaledes äro mera utvecklade hos denna arts hane än hos den hornlösa honan. Enligt hvad hr Blyth meddelar mig, blir hanen utan att fälla sitt hår periodiskt mörkare under fortplantningstiden. Unga hanar kunna icke skiljas från unga honor, förrän de äro tolf månader gamla, och om hanen kastreras före denna tid, förändrar han enligt samme persons uppgift aldrig färg. Betydelsen af denna senare omständighet såsom afgörande för färgens sexuela natur blir tydlig, då vi erfara,[1] att hvarken den röda sommardrägten eller den blå vinterdrägten hos den virginiska hjorten i någon mån påverkas af kastrering. Af de flesta eller alla synnerligen prydliga Tragelaphus-arter äro hanarne mörkare än de hornlösa honorna och hafva sina hårkammar fullständigare utvecklade. Hos hanen af den ståtliga antilopen Derby’s eland är kroppen rödare, hela halsen mycket svartare och det hvita band, som skiljer dessa färger, bredare än hos honan. Af eländen från Cap är hanen äfvenledes obetydligt mörkare än honan.[2]

Hanen af den indiske svartbocken (Antilope bezoartica), hvilken tillhör en annan grupp af antiloper, är ganska mörk, nästan svart, hvaremot den hornlösa honan är färgad som ett rådjur. Vi hafva, enligt hvad hr Blyth meddelar mig, hos denna art en fullkomligt parallel serie af fakta med den hos Portax picta förekommande, nämligen att hanen periodiskt under fortplantningstiden ändrar färg, i kastreringens inverkan på denna förändring, och att ungarne af båda könen icke kunna skiljas från hvarandra, Af Antilope niger är hanen svart och honan äfvensom ungarne bruna; hanen af Antilope sing-sing är mycket bjertare färgad än den hornlösa honan, hvarjemte hans bröst och buk äro svartare; hos hanen af Antilope caama äro de teckningar och linier, hvilka förefinnas på åtskilliga delar af kroppen, svarta i stället för, som hos honan, bruna; hos den fläckiga gnun (Antilope gorgon) “äro

  1. Judge Caton i Trans. Ottawa Acad. of Nat. Sciences, 1868, sid. 4.
  2. Dr Gray, Catalogue of Mammals in British Museum, tredje delen, 1852, sid. 134—142; äfvenledes dr Gray, Gleanings from the Menagerie of Knowsley, hvari finnes en präktig figur af Oreas derbyanus; se texten till Tragelaphus. Se angående elanden vid Cap (Oreas canna) Andrew Smith, Zoology of South Africa, planeterna 41 och 42. Många af dessa antiloper finnas också i Zoological Gardens.
Darwin. II.14