Sida:Normalupplagan (1911).djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 17.

Ty hvadskaUdethjttlpa 

en Tfiltnnlalfa, om hon vin- ner hela världen men för- lorar sin ejäl? Eller hvad kan en mKnniska gitva. till lösen f((r sin ejttl?

Ty Människosonen skall 

komma i sin Faders härlig- het med sina änglar och skall då löna hvar och en efter hans grämingar.

Sannerligen säger jag 

eder : Någrra äro bland dem som här stl, hvllka icke skola smaka döden, förrän de hafva fått se Människo- sonen komma 1 sitt rike.

KAPITLET. 

Jean» /SrilaroMf hotar en månad»' ra»and»^ förkunnar »itt Udande^ betalar tempelskatten. V. 1—8 Et. Eritti fOrklaringsdag, v. I^IS Hftflrm. 2 årg' samma dae, T. U-rj Höffm. 8 &rs. as S. e. Tref . OCH sex dagar därefter tog Jesus med sig Pe- trus och Jakob och Johan- nes, hans broder, och förde dem afsides upp på ett högt berg.

Och han vardt förvand- 

lad inför dem, och hans an- sikte sken såsom solen, och hans kläder vordo hvita såsomi ljuset.

Och se, dem syntes Mo- 

ses och EUas, samtalande med honom.

Men Petrus svarade och 

) Sak. U, 5. Matt. 25. 31. . Rom. 2, 6. Jod. £p. v. IT^EiarV. 9, 2 f. Liik.9,88f. a* (5) sade till Jesus : Herre, här är oss godt att vara. Vill du, så låtom oss här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en. 6 Medan han ännu talade, se, en ljus sky öf verskygg- de dem, och se, en röst ur skyn sade: Denne är min älskade Son, i hvilken jag har ett godt behag; honom hören I

Och när lärjungame 

hörde det, f ÖUo de på sina ansikten och blefvo stor- ligen förfärade.

Och Jesus gick fram och 

rörde vid dem och sade: Stan upp och radens icke.

Men då de upplyfte sina 

ögon, sågo de ingen utan Jesus allena.

Och när de stego ned 

från berget, bjöd Jesus dem och sade: Omtalen icke synen för någon, förr- än Människosonen har uppstått från de döda.

Och hans lärjungar frå- 

gade honom och sade: Hvarför säga då de skrift- lärda, att Elias måste kom- ma först?

Men han svarade och 

sade till dem : Elias kom- mer visserligen först och skall återupprätta allt.

Men jag säger eder, att 

Elias har redan kommit. Matt. 3, 17. 2 Petr. 1, 17. (9) Matt. 16, 20. Mark. 9, 9. Luk. 9, 36. (11) Mal. 4. 5. Matt. 11, U. Mark. 9, llf. (lä) Lok. 1, 17.