Sida:Normalupplagan (1911).djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 19. den^ att han och hans hu- stru och 1>am och allt hvad han ägde skulle säljas och skulden betalas.

Då föll tjänaren ned 

och bad honom och sade: Herre, haf tålamod med migr« så skall jag betala dig aUt.

Och husbonden förbar- 

made sig öf ver tjänaren och lät honom gå och efter- skänkte honom hvad han var skyldig.

Men när denne tjäna- 

ren gick ut, fann han en af sina medtjänare, som var skyldig honom hundra penningar*, och han tog fast honom och fattade honom vid strupen och sade : Betala mig, hvad du är skyldig.

Då föll hans medtjä- 

nare till hans fötter och bad honom och sade : Haf tålamod med mig, så skall jag betala dig allt.

Men han ville icke utan 

gick bort och kastade ho- nom i fängelse, till dess han betalade skulden.

Då nu hans medtjä- 

nare sågo det som skedde, blef vo de storligen bedröf- vade och gingo och berät- tade för sin husbonde allt det, som hade händt.

Då kallade husbonden 

honom till sig och sade till honom: Du onde tjänare I Allt det du var skyldig ef- terskänkte jag dig, eme- dan du bad mig.

SkuUe icke äfven du 

haf va förbarmat dig öf ver din medtjänare, såsom jag förbarmade mig öf ver dig?

Och hans husbonde blef 

vred och antvardade ho- nom åt bödlarne, till des» han betalade allt, dethsm var honom skyldig.

Så skall ock min him- 

melske Fader göra eder,, om I icke af hjärtat förlå- ten, hvar och en sin broder det de bryta.

KAPITLET. 

Jeaua lärer om äktenskapet, välsignar barnen, undervisar den rike yng- lingen om lifaets väg och lärjungar' ne om den sanna försakelaens lön. Vers. 27--90 Högrn. 1 krg. Sond. Septuairesima. OCH det begaf sig, att när Jesus hade lyktat detta tal, bröt han upp från Galiléen och gick på andra sidan Jordan till Ju- déens gränser.

Och mycket folk följde 

honom, och han botade dem där.

Och fariséerna gingo 

fram till honom, frestande honom, och sade: Är det lofligt för en man att skilja sin hustru från sig för hvil- ken orsak som helst ? (fS) Matt. «, U. Mark. 11, 26. 1» Mark. 10, 1 f.

  • I tmkriften : denarer. En denar motsvarar 67 öre.