Sida:Om arternas uppkomst.djvu/322

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
310
om arternas uppkomst.

innesluten af veden i en omkring 50 år gammal ek grodde tre dicotyledona växter: jag är säker på noggranheten i denna iakttagelse. Jag kan vidare visa att döda fåglar då de flyta på hafvet stundom undgå att genast uppslukas och frön af många slag bibehålla i flytande fåglars kräfvor länge sin vitalitet: ärter och vicker till exempel dödas genom blott några få dagars insänkning i hafsvatten; men några sådana ifrån kräfvan af en dufva som i 30 dagar flutit på konstgjordt saltvatten visade sig till min förvåning nästan alla grobara.

Lefvande fåglar kunna näppeligen undgå att vara högeligen verksamma vid fröens förflyttning. Jag kunde gifva många fakta som visa huru ofta frön af många slag drifvas af vinden vida omkring öfver oceanen. Vi kunna med säkerhet antaga att under sådana omständigheter deras flyghastighet ofta skulle vara 35 mil i timmen och några författare hafva uppgifvit vida högre tal. Jag har aldrig sett ett exempel af närande frön som passerat igenom en fågels tarmkanal, men hårda frön gå oskadade äfven igenom en kalkons digestionsorganer. Under loppet af två månader plockade jag i min trädgård tolf slags frön ur exkrementerna af små fåglar och dessa tycktes fullkomliga och några som sattes på prof grodde. Men följande faktum är vigtigare; fåglarnas kräfva afsöndrar ingen magsaft och skadar icke det minsta, såsom jag af försök vet, fröens groningsförmåga; nu påstås med säkerhet, att då en fågel funnit och uppätit ett rikligt förråd af näring, alla frön icke komma ned i magen förr än 12—18 timmar efter måltiden. En fågel kan på denna tid lätteligen drifvas 500 mil bort, och då falkar äro kända för att uppspana trötta fåglar, så kan innnehållet i deras uppslitna kräfva på detta sätt med lätthet spridas omkring. Många falkar och ugglor sluka sitt byte helt och uppkräkas efter tolf till tjugu timmar fjädrar, hvilka såsom jag vet af experiment i zoologiska trädgården innehålla grobara frön. Några frön af hafra, hvete, hirs, kanariegräs, hampa, klöfver och betor grodde efter att hafva i tolf till tjuguen timmar legat i magen af olika roffåglar och två betfrön grodde efter att hafva på detta sätt legat qvar i två dagar och fjorton timmar. Insjöfisk äter frön af många land- och vattenväxter: fiskar uppslukas vanligen af fåglar och på detta sätt kunna frön transporteras från den ena orten till den andra. Jag införde många slags frön i magarna på döda fiskar och lemnade derefter deras kroppar åt fiskörnar, storkar och pelikaner; efter en mellantid af flera timmar antingen uppkastades de tillsammans med fjädrar och hår eller öfvergingo i exkrementerna och flera af dessa frön behöllo