Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
111

Från ena sidan, d. v. s. från landsidan, vållar gränsbestämningen ingen svårighet. Där hafva vi först en vattengördel, som sliter sig till landets fasta massa, såsom öppna hafsstränder, skär, klippor, holmar, öar o. s. v., och som i regel anses tillhöra vederbörande strandägare.

Yttergränsen för detta strandägarnes vattenområde blir dock något olika bestämd för den händelse, att stranden utgöres af öppen hafsstrand, såsom fallet är med Sveriges kust från norra Halland till mellersta Blekinge, eller om skärgård förekommer, såsom fallet är med större delen at Sveriges öfriga kuster.

Vid öppen hafsstrand är strandägarnes vattengräns bestämd så, att den sträcker sig från det ställe invid stranden, där stadigt djup af två meter vidtager, »till en därifrån å ett afstånd at 180 meter utåt sjön belägen punkt».[1] För att bestämma vattenområdet för en särskild vid öppen hafsstrand belägen egendom måste man alltså först uppdraga en linje, som går igenom alla de punkter utmed stranden, där stadigt djup af 2 meter vidtager, samt därefter uppdraga en därmed jämnlöpande linje på ett afstånd af 180 meter från den förra.

Förekommer däremot skärgård, är det privata vattenområdet olika begränsadt inom och utom skärgård.

I förra fallet heter det: »Saltsjöfisket inomskärs tillhör dem, som äga stränder och holmar omkring fiskevattnet.»[2]

Men som denna regel är skäligen obestämd, torde den böra tolkas med stöd at rättsregler för andra liknande fall, d. v. s. för gränsbestämningen i sund och sjö emellan flera byar. Härom heter det: »Äro sjö eller sund sidolångs byar emellan; äger då halft hvardera. Ligger by vid ändan eller å sido vid stora sjöar; äge då i sjö eller holme efter rågång och bolstad sin.»[3]

För det fall åter, att jordegendomar ligga å större öar eller utskjutande landtungor i yttre skärgården, bestämmes jordäganderätten, såsom förut är sagdt om de vid öppna hafsstranden belägna, d. v. s. så att jordäganderätten sträcker sig 180 meter från det ställe invid stranden, där stadigt djup at två meter vidtager.

Vare sig emellertid en jordegendom ligger vid öppen

hafsstrand eller i yttre skären, är att märka, att terminus a qvo

  1. Fisk. St. § 2.
  2. Ibm § 2 mom. 1.
  3. J. B. 12: 4.