Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
117

hvar och en, som af stängningen lider men, att återställa det rubbade rättstillståndet.[1] Åtalsrätten tillkommer, då stängning af kungsådra medelst fiskeredskap uppenbarligen kränker det allmännas rätt, allmän åklagare.[2] Straffpåföljden är böter. Tvifvelaktigt torde däremot vara, huruvida fångsten eller dess värde skall vara förverkad eller om allmän åklagare eller enskild person äger att »af den fiskande taga båt, redskap eller annat till vedermäle och pant och behålla det, till dess han rätt för sig bjuder».[3]

Till förmån för ett sådant antagande kan anföras, att fångsten förklaras förverkad, om »någon fiskar utan lof i fiskevatten, där han ej äger rätt till det idkade fisket» Men å andra sidan torde kunna anföras, att åklagarens rätt till fångst så väl som dennes eller enskild persons retentionsrätt till fiskeredskap uttryckligen är utsagd endast om »allmänt kronofiske» eller »allmänningsfiske», samt att lagstiftaren ej synes under allmänningsfiske hafva inbegripit kungsådra.

Härvid torde emellertid böra utrönas, om allt fiske i kungsådra är förbjudet, och om så icke är förhållandet, hvilken sådan rätt tillkommer.

Det lagrum, som förbjuder utsättande af fiskeredskap, inskränker förbudet endast till sådan redskap, »som kan hindra fisken att framgå». Häraf torde man omvändt vara berättigad till den slutsatsen, att fiske med sådan redskap, som ej hindrar fiskens gång, t. ex. fiske med krok, får i kungsådra bedrifvas. Men hvilken tillkommer dylik fiskerätt? Frågan lämnas af fiskestadgan obesvarad. Möjligen kan den angränsande vattenrättsägaren anses hafva förmånsrätt till dylikt fiske. Men då frågan lämnas af lagstiftaren öppen, kan man ock antaga, att berörda fiskerätt tillkommer hvarje svensk man, i likhet med hvad som är stadgadt angående kronans vattenområde i saltsjön eller insjöar.

Är denna tolkning riktig, bör det i kungsådran tillåtna fisket anses såsom ett allmänningsfiske samt lyda under de för sådant fiske i allmänhet gifna regler.

Denna tolkning öfverensstämmer ock med ofvan berörda lagrums allmänna affattning.

  1. Ibm § 17.
  2. Fisk. St. d. 29 juni 1852 § 43 o. Straffl. kap. 24 § 15.
  3. Fisk. St. §§ 18 o. 19.