Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
177

säga, att dessa hemman voro sådana, som under senare medeltiden, sedan den fria intäktsrätten upphört, och jämväl under nyare tiden upptagits såväl å allmänningar som ock såsom afgärdahemman å enskilda skattehemman samt t. o. m. å äldre sämje- eller stadgehemman; samt att skatten för dem var individuellt bestämd.

Att ifrågavarande hemman direkt härleder sig från allmänningsjorden bestyrkes icke blott däraf, att s. k. »lagmansbönder», »häradsbönder», »häradsnybyggare» och »gräsgäldsbönder» hänförts till sämje- och stadgehemman,[1] utan äfven däraf att presidenten i Red.-kollegium Gustaf Soop, enligt hvad ofvan anförts, i sin definition förklarade dem vara af allmänningar upptagna[2].

Att de jämväl leda sitt upphof från skatte- och äldre sämjehemman bestyrkes af uppgifter därom i räkenskaper och andra handlingar.

Sålunda finnes antecknadt för Södra Möre: »Item vdij Södre Herede äre 43 utjorder, hvilka för:ne skattebönder och sämjemän bruka och utgöra af them årligen Semie»,[3] och för Östra Härad: »Item äre och udi samma hered 11 Skatteutjordar, som Skattebönderna haffua inne mz sigh och wtgiöra ther aff epter en gamul stadga», eller »Item äre och vid samma hered 3 Semieutjordar som Semiemän haffue inne mz sigh och wtgiöre ther aff effter en gammal stadga»[4]. Samma eller liknande anteckningar finnas jämväl för flera andra härad[5]. I ränteförteckningen för Broo härad år 1540 heter det: »Item än giörs af samma heradhe en skatt zsom kallas Stadgaskat och han giörs aff några små jordir»[6]. Enligt kammararkivets undersökning 1814 utreddes, att Spinkekulla i Virserums socken och Aspelands härad redan år 1533 förekommit både såsom sämjehemman och skatteutjord[7]. »Thesse efterskrefne hemman kallas stadgehemman och är byggde på Bollbyens utägor», säges det.[8]

Kungl. Res. d. 17 febr. 1685 p. 3 omtalar stubberättigheter å

Åström, Svensk jordäganderätt.12
  1. H. Forssell: Sveriges Inre Historia från Gustaf den förste Bil. s. 34–35.
  2. Uti 1574 års Rannsakn. pag. 25 för alla härad, nämnas att allmogen i anledning af deras sämjebref utgjorde smörränta för allmänningarna. Sbg. F. F. 559.
  3. Ö. G. H. 1542 n:r 6.
  4. Ö. G. H. 1543 n:r 10.
  5. Ibm. för Lösnings, Björkekinds, Östkinds m. fl. härad.
  6. Upl. H. 1539 n:r 5.
  7. Sbg. F. F. 533.
  8. Vester-Dalarnes Jordebok 1542 n:r 5 o. 49. Sbg. F. F. 545.