Sida:Personne Svenska teatern 8.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

208

prejudikat skulle väl ständerna själfva fastställa, om de under sådana förhållanden fogade sig efter en dylik fordran?»

*

Under sommaren utnämndes öfverstelöjtnant Backman till öfverste i armén, troligen som en belöning för att han så länge fått kläda skott från allmänheten och i synnerhet från tidningarna på grund af hans sätt att sköta K. teaterns affärer.

*              *
*


I Aftonbladet syntes 30 juli 1841 följande insändare: »Om den dramatiska konstens officiella tillstånd i vårt land.

Kungliga teaterns nuvarande reglemente är af 5 oktober 1839 och, ehuru kontrasigneradt af hr S. A. Munthe, likväl troligen icke af honom koncipieradt, utan sannolikt ett verk af den kommitté, som senast — himlen vete för hvilken gång — hade sig uppdraget att söka reda teaterns trassliga affärer och då uppfann ett enda, men stort och osvikligt medel därtill, nämligen att skrifva ett nytt reglemente i förening med en högst viktig och genomgripande finansiell reform: indragning af de dubbla flitpenningarna för första gången någon sujett uppträder i en ny roll. Besagda reglemente är till en stor del en afskrifning af det förut gällande af år 1834 med åtskilliga nya tillsatser, hvilka icke äro de minst märkvärdiga, samt jämte de öfriga ljusligen ådagalägga