Sida:Personne Svenska teatern 8.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

294

freda dess materiel från utmätning och åtskilliga bland dess personal, som ägde innestående aflöning till belopp af 17,000 rdr, från bysättning.

T. f. statssekreteraren och statsrådet framlade då till K. M:ts pröfning en plan till betalning af teaterns skulder, grundad på anvisning af årliga statsbidrag, 1838 och 1839 af 5,000 rdr, 1840, 1841 och 1842 af 7,000 rdr, 1843, 1844 och 1845 af 10,000 rdr samt ytterligare fyra år af 12,000 rdr för hvarje år. Konungen gillade likväl ej förslaget, utan behagade endast tillåta, att ett lån af 15,000 rdr finge emot högst 5 procent ränta af teaterdirektionen upptagas, för likviderande hvaraf 3,000 rdr årligen komme att, från och med 1839 och intill dess lånet med därå upplöpande räntor blifvit återbetaldt, af extra utgiftsmedlen utgå och till direktionen utbetalas.

Den definitiva regleringen af teaterkassans skuld blef således ytterligare uppskjuten, men förekom slutligen till öfverläggning hos K. M:t i statsrådet den 28 sept. 1839. Därvid voro närvarande justitieministern grefve Rosenblad, utrikesministern frih. Stierneld, statsråden frih. Åkerhielm, frih. Lagerbielke, frih. v. Schulzenheim, grefve Hård, frih. Gyllenhaal och Ihre samt t. f. statssekreteraren Munthe, hvilken sistnämnde i underdånighet tillstyrkte, att K. M:t måtte i nåder bemyndiga teaterdirektionen att till likviderande af teaterns dittills icke fonderade skulder, den 1 juli samma år uppgående i kapital och räntor till 57,707 rdr 44 sk. 5 rst, få emot direktionens obligationer och 5 procent ränta upptaga ett lån stort 58,000 rdr bko att inom loppet af nio år, således innan 1 juli 1848, återbetalas, samt att K. M:t