Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1821-01-02.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Stockholms
Post- och Inrikes-
Tidningar

1. Tisdagen den 2 Januarii 1821


Officiella Tidningar

Stockholm, den 2 Jan.

Under den 21 sistl. Sept. har Kongl. Maj:t i Nåder låtit utfärda Fullmakt för Fanjunkaren wid LifGardet till Häst C. B. Tullin att wara Fändrick i Arméen.


Under loppet af sistlidit år har Kongl. KrigsWettenskapsAcademien walt och kallat:

Till Arbetande Hedersledamöter:

Academiens arbetande Ledamöter, General-Majoren, Chefen för 1:a Infanteri-Brigaden, CabinettsKammarherren m. m. Grefwe Gustaf Mörner och ContreAmiralen och Commendeuren af Kongl. SwärdsOrden, G. af Klint.

Till arbetande Ledamöter:

I Tactiska Fördelningen:

Majoren wid Kongl. Westerbottens Regemente, Adjutanten hos H. E. RiksStåthållaren i Norrige och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, C. Fr. Kökeritz.

I Sjö-Fördelningen:

Öfwersten wid Flottornes GeneralStab och Riddaren af Kongl. Swärds-Orden, Grefwe Claes Cronstedt; ÖfwersteLieutenanten, Majoren wid Kongl. Sjömätnings-Corpsen och Riddaren af Kongl. Swärds-Orden, A. Du Rées; Majoren i Flottorne, Capitenen wid Kongl. Örlogs-Flottan och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, J. H. Hjelm; Capitenen wid Flottornes GeneralStab, J. O. Ankarswärd; Capitenen wid Kongl. Arméens Flottas Göteborg Escader och Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, J. G. von Sydow, samt Lieutenanten wid Stockholms Escader Robert Beckborg.

Af Kongl. Norrska Arméen:

Till Heders-Ledamöter:

General-Lieutenanterne Lowzow, Ahrenfeldt och Sejersted; General-Majorerne Nilson, Schilling, Stabell, d'Aubert, Bang, Meijer och Mejländer; Contre-Amiralen Fabricius, Departements-Cheferne för Sjö- och Landtförswarets ärender, Stats-Råderne Motzfeldt och Fasting samt General-Auditeuren Bergh.

Till Arbetande Ledamöter:

Militair-Föredraganden hos H. Maj:t Konungen, Öfwersten m. m. Birch, Cheferne för Sjö- och Landt-Cadett-Corpserne och General-Krigs-Commissariatet, General-Chirurgen jemte de wid ofwannämnde Cadett-Corpser anställde Lärare i Krigs-Wettenskapen och Krigs-Lagfarenheten samt KrigsRådet m. m. Hagerup.

Till Utländsk Ledamot:

Lieutenanten wid Kongl. Bäjerska Ingenieur-Corpsen, Läraren wid Cadett-Corpsen i München och Riddaren af St. Michaels Orden, Joseph von Xylander.