Sida:Psalm1695-2.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
448 Om Gudz Ord och Församling 449

Thesse tu stycker äro ett beslut
Af all Lagh och Propheter:
Ho annorledes dyrckar Gudh/
Fåfängt han tå arbeter.

11. Men' then hopen är starck och stoor/
Som här emot nu falla;
The skrija fast emot Gudz Ord/
Och kätterij thet kalla/
Sigh sielfwom til ett stort förderf:
Thet kan them intet båta/
Ty Gudz Ord skaffar doch sitt wärf/
Ehwad the lee eller gråta.

12. Diefwulen som werldsens Förste är/
Upwäcker sina förstar/
Som med sin lister/ macht och håhr
Sigh emot Gudz Ord rustar:
Men Gudh i högden leer ther åth/
Huru the i werlden bulra:
Hans Ord wäl fram i liuset går/
För leijon/ biörn och ulfwar.

13. Men war tilfredz godh Christen man/
Och låt tigh eij förskräckia;
Gudh sina wäl uthielpa kan/
Ehwad til them kan räckia:
Gudz Ord ther tu tigh håller widh/
Är starckare än the alle/
Och gifwer tigh förwist then frijd/
Som Gudh tigh til haar kallat.

14. Ty ligger oss stoor macht uppå/
At wij Gudh troligen bedia/
Thet wille han fast medh oss ståå/
Sin hielp eij från oss skilja:
Han haar uthlåfwat thet förwist
Allom them bistånd giöra/
Som hålla sigh til JEsum Christ:
Honom ske prijs och ähra!

224.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 224 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/224 saknas

1. WAk up/ wak up i Gudz Namn
Tu wärdiga Christenhet;
och tacka tin kära Brudgumme
För thenna nådelig tijd:
I hwilko han tigh sitt Ord
Hafwer låtit fåå igen;
Ther medh wil han oss frälsa/
Så många som thet älska:
Thet klingar i all land.

Thet Lll 2 2. Men