Sida:Psalm1695-2.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
258 Jule Högtijds Psalmer. 259

132.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 132 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 c'4 b a b g a b c \fermata\divMax
c4 c g g e g f e \fermata\divMax
e4 a a g b c a g \fermata\divMax
c4 b a g e f d c2 \fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 c4 g' fis^"6" g e^"6" f d^"6" c \divMax
c4 c b^"6" c2 c4 d a^"#" \fermata\divMax
c4 f d e g c, d^"#" g \fermata\divMax
a4 e f c2 f,4 g c2 \divFin
}

verse = \lyricmode {
 Af Him -- mels högd jagh kom -- men är/
Godt bod -- skap jagh til e -- der bär/
Stoor frögd i sko -- len hö -- ra fåå/
Thet e -- der bör grant ach -- ta på.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. AF Himmels högd jagh kommen är/
Godt bodskap jagh til eder bär/
Stoor frögd i skolen höra fåå/
Thet eder bör grant achta på/

2. Ett barn är födt på thenna dagh/
Alt efter Gudz nådh och behag/
Vthaf en Jungfru reen och skär:
Christus Gudz Son thet barnet är.

3. Ehr högsta tröst thet wara skal:
Af synd och nödh thet hielper all:
Thet är then rätte Frälserman/
Wäl then som ther på lita kan.

4. Thet förer medh sigh salighet/
Then Gudh sielf hafwer them beredt/
Som skola vthi Himmels högd
Gudz Rijke fåå medh ewig frögd.

5. Så märcker nu thet tekn rätt/
J krubbo nedh vppå höö slätt
Finnen i thetta barnet lagdt/
Som hela werlden haar i macht.

6. Ty låt oss alla wara gladh;
Och medh the Herdar gåå åstad/
At see hwad Gudh haar oss beskärdt/
Och medh sin enda Son förährt.

7. Sij! mitt hierta/ hwad ligger ther
J krubbo nedh/ märck hwad thet är:
Thet är JEsus sann Gudh och Mann/
Eij större vnder spörjas kan.

8. War wälkommen min HErre kär/
En gäst tu när oss worden är/
J fattigdom för wåra skuld
Kom Gudh/ som är oss worden huld.

9. Jngen therföre fulltacka kan/
At tu Gudh äst oss worden Man:
Förnedrat hafwer tu tigh så/
At tu lågst nedh på höö och strå.

10. Wore werlden fast störr' ännu/
Beprydd medh guld och pärleskrud/
Så wore hon doch mycket kleen/
At wara tigh en sång alleen.

11. För silke och för sammetz drächt/
På höö och strå tu ligger slätt:
Thet är then Konungzlig pracht tu föör:
Alt oss til godo tu thet giör.

12. Ther medh tu oss thet lära wil/
At werldzlig macht och pracht ther til/
För tigh eij salig giöra kan:
Ther på förtröste ingen man.

13. Ach hör migh HErre JEsu Christ!
Giör tigh en säng uthi mitt bröst/

6. Ty Kk 3 Uthi