Sida:Psalm1695-2.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
374 Om the H. Änglar. Vppå alla Helgona dagh. 375

9. När lifwet skal vphöra/
Gif migh en sömn så söt/
Och låt the Änglar föra
Min siäl i Abrahams sköt.
När tu til doms wil komma
Låt migh i Himmelrijk/
Medh tusend tusend froma
Tin’ Änglar wara lijk.


197.
Se tonen Num. 229.

1. O Gudh rijk af barmhertighet/
Jagh tackar tigh för tin godhet/
At tu mitt lijf/ samt ägor all/
Beskyddat haar för alt ofall.

2. All Satans list margfallelig
Haar tu doch afwändt nådelig.
Medh tine Helga Änglars skaar
Min kropp och siäl tu wäl bewar.

3. Och migh widh hälsan karsk och sund
Vphållit in til thenna stund:
Jagh beder tigh/ o Fader kär/
Medh titt beskydd tu migh ock währ.

4. Mitt lijf/ min siäl/ mitt godz/ min gård
Anamma i tin hägn och wård.
Låt tine helge Änglar kär
All natt och dagh migh wara när.

5. Från oss afwähr ock mildelig
All olycksfall til siäl och lijf/
Ledsaga säkert bort och heem/
Titt helga Namn til prijs alleen.

6. Mot Satans list och grymma macht/
Hålt öfwer oss tin wård och wacht:
Låt ock tin Anda hos oss boo/
At wij i tigh må hafwa roo.

7. Och ändtlig i wår sidsta änd
Anamma siälen i tin hand:
Och föör then vhr then mörcka dahl
Til tigh vthi tin frögdesaal.

XIV.

Vppå alla Helgona dagh.
198.
Se tonen Num. 53.

1. KOm/ min Christen/ Gudh til ähra/
Kom och hör tins HErras taal/
Tu skalt här fåå nogsamt lära/
Hwem är i the trognas tahl.
Ho bekänner medh sin munn
Gudh/ och troor af hiertans grund/
Wandrar troligt i hans wägar/
Giör som Gudh hans HErre säger.

2. Salig är then ödmiukt lefwer/
Och här andlig fattig är;
Then af gåfwor sigh eij häfwer/
Vtan Gudi ähran bär;
Tackar Gudi meer och meer.
Himmelriket Gudh beskär/
Ähra stoor han också gifwer
Then så ödmiukt altijd lefwer.

3. Salig är then sorg här drager/
Then han haar af HErran fått;

6. Mot Bbb Som