Sida:Psalm1695-2.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
378 Uppå Apostledagar. Uppå Apostledagar. 379

Klaga tigh min nödh och wånda:
Alt thet rätt är efterstånda.

11. At jagh förer helig wandel/
Älskar tucht och nychterhet;
Jämwäl uthi all min handel
Wisar kärlek/ fridsamhet.
Fader/ hielp uthaf tin thron/
At jagh troor uppå tin Son/
Och tin Anda migh förläna/
At jagh tigh må ewigt tiena.


XV.
Uppå Apostledagar.
199.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 199 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 a2. (b4) c2 b1 g2 a1 fis2 g1\fermata\divMax
 b2 d1 c2 b2. (c4) d2 c2 (b) a1 g1\fermata\divMax
 g2 a1 f2 g1 e2 f (e) d c1\fermata\divMax
 g'2 a1 c2 b2. (a4) g2 a1 fis2 g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 d1^"#" a'2 g1 g2 d1.^"#" g,1\fermata
 g'2 g g, a e'1 b2^"6" c1^"65" d2^"#" g,1.\fermata
 g'2 d1.^"b" e1 c2 f1 g2 c,1\fermata
 b2^"6" a1 a2^"6†" g1. d'1^"4" d,2^"#" g1\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Sigh frög -- de nu Him -- mel och jord
Af Gudz mis -- kund och hel -- ga Ord/
Som han uth -- sän -- de oss til tröst/
Ge -- nom si -- na A -- post -- lars röst.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 100 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. SIgh frögde nu Himmel och jord
Af Gudz miskund och helga Ord/
Som han uthsände oss til tröst/
Genom sina Apostlars röst/

2. Tå Christus hade alt bestält/
Thet som Fadren hade befalt/
Sände han uth i werlden wijdt
Sina Apostlar hijt och tijt.

3. Han befalte them säija så:
At the som skola nåder fåå/
Och helwetit undwika wist/
Thet måste troo på JEsum Christ.

4. Thet budskap wijdt om werlden gick/
Hwar man Gudz wilja weta fick:
Och föllo ther til medh ett sinn/
Som lydde hwad Gudh gaf them in.

5. Ther som Gudz Ord predikat wardt
Ändoch at hiertat thet war hårdt;
J thet Gudz Ande war ther medh/
Hiertat til Gudh omwände thet.

6. Thesse buden syntes fast ring/
Bedrefwo doch underlig ting;
Och medh theras enfallighet
Slogo the nidh werldzlig wijshet

7. Land och städer the wände om
Från wrånghet til sann kännedom:
Ty gifs them prijs på jorderijk/
Och ewig löön i Himmelrijk.

8. Gif oss/ o Gudh/ tin helga nådh/
At wij må fölia theras rådh;
Och alle medh them prisa tigh;
Och lefwa så ewinnerlig!

200.
Se tonen Num. 219.

1. SÅ hafwe wij i thenna dagh
Af tigh förstått o HErre!
At thet haar warit titt behagh/
Then större och then smärre

3. Han Bbb 3 För-