Sida:Psalm1695-3.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
814 Om then Yttersta Domen. Om then yttersta Domen. 815

406.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 406 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/406 saknas

1. HErre Gudh/ för thig jagh klagar/
Hwad migh qwäljer natt och dagh;
Hwad min siäl och kropp förswagar/
Är en fruchtan för tin Lagh/
Then jagh tijdt haar öfwerträdt/
Upfylt ock mitt synda-mått:
Ty wil Satan nu migh stielpa/
HErre wärdes tu migh hielpa.

2. Alla mina feel och synder
Jagh uthi mitt samwet bär:
Jagh haar warit ganska blinder
I alt the som heligt är.
Altijd fölgt the ondas rädh
Medh förmätit öfwerdåd:
Jagh haar alla Budord brutit/
Och tins Andas nådh förskutit.

3. Nu wil therföre döden grymma
För din doom framställa migh/
Ach! hwart skal jagh undanrymma?
Ach? hwar skal jag flyy för tigh?
Ty min ondska är så stoor/
Then uthi mitt hierta boor.
Fåfängt jagh mig tå fördäljer/
När mitt straff migh stadigt följer.

4. Dagh från dagh är jagh bedröfwad/
Weet eij meer af någon lust:
All min frögd är migh beröfwad/
Alt mitt taal är suck och pust/
Ängslan/ pina/ siäleqwahl/
Förer migh i mörcksens dahl.
Jagh kan eij medh nöije lefwa/
Och wil doch mot döde sträfwa.

5. Offta tycker jagh migh höra:
Syndaträl hwart haar tu gått?
Stedze liuder i mitt öra:
Kom och swara för tin brått.
Hwad i werlden skapar är
Witnesbörd emot migh här;
Thet som Gud haar täckts migh låna/
Låt jagh migh til synden tiena.
6. Dygden haar jkagh platt försumat/
Laster haar jagh lärdt medh flijt;
Hwar jagh något ondt förnummit
Haar jagh gierna hastar tijt.

6. Dygden haar jagh platt försummat/
Laster haar jagh lärdt medh flijt;
Hwar jagh något ondt förnummit/
Haar jagh gierna hastat tijt.

Jagh Lll ll HEr-