Sida:Psalm1695-3.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
830 Om thet ewiga Lifwet. Om thet ewiga Lifwet. 831

412.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 412 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key a \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
 b'4 b a g fis g2 g4\fermata\divMax
 b4 d d c4. b8 b2.\fermata\divMax } 
 d4 e d c b a2 a4\fermata\divMax
 b4 c c b4. a8 a2.\fermata\divMax
 a4 b a g fis e2 e4\fermata\divMax
 d4 e g g4. fis8 g2.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 {
 g'4 g d e d g2 g,4\fermata
 g4 b2^"6" a2^"76†" g2.\fermata }
 g'4 c, b a g d'2 d4\fermata
 b4 a2 b4 c d2.\fermata
 d4 g d e b c2 c4\fermata
 b4 a g d' d, g2.\fermata
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Migh giör stoor lust och glä -- die
Then skiö -- na som -- mar -- tijd/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Tå Gudh wil alt be -- re -- da
Til e -- wig tijd medh flijt; }


>>
 
Him -- mel och jord för -- ny -- a
Wil han och giö -- ra reen;
Samt Cre -- a -- tu -- ren fri -- ja
Från träl -- doms twång och meen.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. MIgh giör stoor lust och glädie
Then skiöna sommartijd/
Tå Gudh wil alt bereda
Til ewig tijd medh flijt;
Himmel och jord förnya
Wil han och giöra reen;
Samt Creaturen frija
Från träldoms twång och meen.

2. Een ny Sool skal tå blifwa/
Och Månen/ stiernor all/
The ther klart skeen tå gifwa/
At vnder wara skal:
Så firmament/ som mera/
Skal Gudh i Himmels högd/
Så rena och vthstoffera
Sin barn til lust och frögd.

3. Altså skal Gudh bereda
All ting så ståtelig:
All ting skal lee i glädie/
För fägring frögda sigh:
Medh guld och ädla stenar
Skal werlden wara prydd/
Medh pärlor stora och skiöna/
Kring om sin hela widd.

4. Man kan här eij vthtryckia
Then stora macht och prål/
Eij heller thet förlikna/
Här felas ord och mål:
Ty måste wij thet spara
Alt in til domedagh:
Tå skolom wij förfara
Hwad Gudh är och förmår.

5. Ty Gudh skal snart oss alla
Af jordene förwist
Vpwäckia/ och til sigh kalla/
I sin Son JEsu Christ/
Medh sin basun then klara/
Til een stoor härlighet;
Och oss tå vppenbara
Een ewig salighet.

6. Han skal oss åter gifwa
Wår kropp medh hudh och håår;
At wij tå lefwand blifwa/
Slijkt han alt wäl förmår:
Wårt lijf/ wår siäl stoffera/
Och giöra som Solen skiär:

3. Alt Nnn nn För-