Sida:Psalm1695-3.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
650 Ps. för åthskillige Stånds personer och widh besynnerliga tilfällen. 651

17. O Christe Konung dyre!
Som råder wijdt och bredt/
Låt migh här folck så styra/
At jagh i ewighet
Regera må medh tigh;
Och bära ther then krona/
Then offta här i trona
Migh hugnar innerlig.

II.

En Arfprintz Böne-Psalm.

321.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 321 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/321 saknas

1. O Gudh! tu wast i fordom tijd
Then spåde Salmo huld och blijd:
Then nådh tu månde honom see/
At han fick tigh om natten see.

2. Tu honom böd fast nådelig/
Han skull om något bedia tigh;
Han bad ock efter titt behagh/
At lydigt wandra i tin Lagh.

3. Ty han äntå fast under war/
Doch skulle döma en mächtig skaar;
Eij wiste föra skickelig
Sin uth- och ingång in för tigh.

4. Tu gafft och Salmo wijsdom stoor/
At rijket kom i sådant flor/
At ingen änn förtälja weet
Thess like uthi härlighet.

5. Hwad är jagh doch/ o HErre kär!
Som syndig siäl uthi migh bär?
Jagh är en mennskia swag och kleen/
Och skyldig til mångt syndameen.

6. Doch är jagh blott af tine nådh/
Och efter titt allwisa rådh/
Ther til i werlden födder fram/
At bära en tijd Konungs namn.

7. Långt lijf förlän wår Öfwerhet/
Låt then uthi långwahrighet
Fåå för tigh sittia på sin thron
In til sin stora ålderdom.

8. I medler tijd/ o HErre mild!
Och om tu thet så hafwa wil/
Jagh komma skal uthi thet stand/
At styra folck i thetta land:

9. Så gif migh wijshet af tin nådh/
Som är medh migh i rådh och dådh:
Och hon arbete så medh migh/
At jagh må altijd täckias tigh.

10. Låt migh tin wilja fram för alt/
Och hwad titt Ord migh haar befalt/

3. Ty Nn nn 3 Rätt