Sida:Psalm1695-4.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Om Christi Förklaring.

Collecta näst tilförne på samma Söndagh.

Epistelen/ 2. Pet. 1. w. 16.

KÄre bröder. Wij hafwe icke efterfölgt några kloka fabler/ tå wij kungiordom eder wårs HErras JEsu Christi krafft och tilkommelse: utan wij hafwe sielfwe sedt hans härlighet.

17. Tå han fick af Gudh Fader ähro och prijs/ genom ena röst/ som til honom skedde af then stora härligheten/ så lydande: Thenne är min dislelige Son/ i hwilkom jagh hafwer ett godt behagh.

18. Och thenna röst hörde wij komma af Himmelen/ tå wij worom medh honom på thet helga berget.

Christus then rätte HErren 235. HErren uthi sin ögsta Thron 184. J himmelen/ J Himmelen/ ther Min siäl skal lofwa HErran 179.

Evangelium/ Matth, 17. w. 1.

J Then tiden JEsus Petrum och Jacobum och Johannem hans broder til sigh/ och hade them af sides uppå ett högt berg.