Sida:Psalm1695-4.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Evangelium/ Matth. 11. w. 2.

J Then tiden när Johannes/ som tå war i fängelset/ hörde Christi gierningar/ sände han twå sina Lärjungar/
3. Och lät sälja honom: Ästu then som komma skal/ eller skolom Wij förbida någon annan?
4. Tå swarade JEsus och sade til them: Går och säger Johannis igen/ hwad j hafwen hördt ooch sedt.
5. The blinda see; the halte gå; the spetälske giöras rene/ och the döfwe höra; the döde resa vp/ och them fattigom warder predikat Evangelium.
6. Och salig är then som icke warder förargad i migh.
7. När som the gingo bort/ begynta JEsus tala til folcket om Johanne: Hwad gingeni vth i öknena til at see? Willen i see en röd som drifs hijt och tijt af wädret?
8. Eller hwad gingen i vth til at see? Willen i see ena menniskio i leenkläder? Sij/ the som draga leenkläder/ äro i Konunga-husen.
.9 Eller hwad gingen j vth til at see? Willen i see en Prophet? Ja/ jagh säger eder/ meer än en Prophet.
10. Ty han är then samme/ om hwilken skrifwit är: [1] Sij/ jagh sänder min Ängel för titt ANsichte/ hwilken skal tilreda tin wägh för tigh.

Bönen.

O HErre Gudh Himmelske Fader- Tu som tin Son wår HErra JEsum Chrstum hafwer låtit menniskia blifwa/ och förthenskull i thenna werldene komma låtit/ at han oss arma menniskior emot syndena och döden hielpa skulle/ och ewinerligen saliga giöra. Wij bedia tigh/ at tu wille medh tin Helga Anda få leda och ledsaga wåra hiertan/ at Wij på intet annat seee än på titt Ord/ pch undfly allt föragelse/ och ibland then hopen finnas måge/ som sigh på tin Son Christum JEsum icke förarga; vtan genom honom salige warda. Amen

4 Söndagen i Adwentet.

Collecta.

VPwäck HErre tina krafft/ och kom oss til hiep/ at thet goda/ som wåra synder i oss förhindra/ må genom tina mulda nådh oss wederfaras. Genom tin Son JEsum Christum/ zc.

Epistelen/ Phil. 4. w. 4.

KÄre bröder. Frögder eder i HErranom altijd: Och åter säger jagh: frögder eder.
5. Edor

  1. Malach. 3: 1.