Sida:Psalm1695-5.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
10461047
S. Athanasii Symbolum.

S. ATHANASII SYMBOLUM.

HWilken som wil salig warda/ han skal för all ting hafwa then allmänneliga Christeliga Trona.

Then henne icke fullkomliga och reenhåller/ han blifwe utan twifwel förtappad ewinnerliga.

Så är nu thetta then allmänneliga Christeliga Troon/ at wij dyrckom en enig Gudh i Tre Personer/ och Tre Personer i en enig Gudom.

Hwarken sammanblande Personerna/ eller åthskilie thet Gudomeliga wäsende.

Ty en annor är Fadrens person/ en annor Sonens/ en annor thens Helge Andes.

Men Fadren och Sonen och then H. Ande är en enig Gudh; jämlijk härligheten; jämlijk i ewig Majestätet.

Hurudana Fadren är/ sådana är Sonen/ sådana är ock then Hel. Ande.

Oskapader är Fadren/ oskapader är Sonen/ oskapader är then Hel. Ande.

Omätelig är Fadren/ omätelig är Sonen/ omätelig är then Helge Ande.

Ewig är Fadren/ ewig är Sonen/ ewig är then Helge Ande.

Doch lijkwäl äro icke tre ewige/ vtan en ewig.

Såsom ock icke tre oskapade/ eller tre omätelige; vtan en oskapad/ en omätelig.

Sammalunda är alzmächtig Fadren/alzmächtig Sonen/ alzmächtig then Helge Ande.

Och lijkwäl icke tre alzmächtige/ vtan en alzmächtig.

Så är ock Fadren Gudh/ Sonen Gudh/ then Helge Ande Gudh.

Och lijkwäl icke tre Gudar/ vtan en Gudh.

Altså är Fadren HErre/ Sonen HErre/ then Helge Ande HErre.

Och lijkwäl icke tre HErrar/ vtan en HErre.

Ty såsom wij måste efter Christelig sanning bekänna hwar Person för Gudh och HErra:

Så kunne wij icke vthi een Christelig troo nämna tre Gudar eller tre HErrar.

Fadren är af ingom/ antingen giord/ skapad eller född.

Sonen är af Fadrenom allena; icke giord/ eller skapad; vtan född.

then Helge Ande är af Fadrenom och Sonenom/ icke giord/ eller skapad/ eller född; vtan vthgående.

Så är nu en Fader/ icke tre Fäder; en Son icke tre Söner; en Helge Ande/ icke tre Helge Andar.

Och ibland thessa tre Personer är ingenthere then förste/ ingenthere then sidste: och ingen then störste/ och ingen then minste.

Vtan alla tre Personerne äro medh hwar annan lika ewiga och lika stora.

Så at aldeles/ som nu sagt är/ skola tre Personer i en Gudom/ och en Gudh i tre Personer dyrckad warda.

Then som nu wil warda salig/ han måste altså hållat om tre Personer i Gudomen.

Men thet är också af nödene til ewiga salighjet/ at man stadeliga troor/ at wår HErre JEsus Christus är en sann Menniskia.Thetta är ten allmänneliga Christeliga Troon: then henne icke sst och stadigt troor/ han kan icke warda salig.