Sida:Psalm1695-5.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
11181119
Böner om H. Nattward.   Böner för åthskilliga Stånd.

til alt thet tu budit och befalt hafwer/ bewisandes sigh medh een Christelig lydno och ett gudfruchtigt lefwerne. Vppehålt/ käre Fader/ thet goda werket som tu i migh begynt hafwer: bortkasta migh icke ifrån titt Ansichte/ och tag icke tin Helga Anda ifrån migh: Vplys och regera migh medh then Helga Anda/ för tin stora barmhertighet skull; för tins Sons JEsu Christi min HErres och Frälsares höga förtienst och förskyllan: gif migh ett bootfärdigt och ångerfullt hierta/ bestänckt medh JEsu Christi dyra Blodh och fullt medh troo/ kärlek och ett godt vpsåt/ Amen.

26. Böön om barmhertighet.

Alzmächtige/ ewige Gudh/ barmhertige Fader/ jagh bekänner och klagar för tigh/ at jagh uthaf min förderfwade natur hafwer ett omildt hierta/ så at jagh offta utan medlidande seer min fattiga nästas nödh/ och låter icke migh uthaf hans elände til någon warkunsamhet bewerkas. Jagh beder tigh min käre himmelske Fader/ at tu wille förlåta migh thenne stora synden/ och afwändda ifrån migh thet swåra straff/ som jagh ther medh förtienar: samt förläna migh tin nådh/ at jagh må kunna ikläda migh hiertans barmhertighet och wänlighet/ så at jagh min fattiga nästa gierna bewisar then tienst och kärlek som jag förmår och han behöfwer: och sålunda här i werlden ställa migh som titt barn/ och omsider uthi Himmelen af tina blotta nåde och barmhertighet blifwa en arfivinge til ewinnerligit lijf/ genom JEsum Christum min Frälsare/ Amen.

27 Böön om försonlighet.