Sida:RD 1935 34.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Utskottet. 10 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 14. Nr 14. « Ankom till riksdagens kansli den 15 lebruarl 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användning av margarinaccismedel för utdelning av livsmedel till hjälpbehövande. (1:a avd.) l en till riksdagen den 1 februari 1935 avlåten, till jordbruksutskottet hänvisad proposition nr 66 har Kungl. Maj:t under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag töreslagit riksdagen medgiva, att av de genom accis à margarin inflytande medel ett belopp av sammanlagt 1 miljon kronor må under budgetåret 1934/1935 enligt Kungl. Maj:ts bestämmande användas för möjliggörande av utdelning av livsmedel till hjälpbehövande. Beträffande utredningen i ärendet hänvisas till berörda statsrådsprotokoll. I enlighet med vissa av vederbörande departementschefer i propositionerna nr 264 till 1933 års och nr 257 till 1934 års riksdagar gjorda, av riksdagen utan erinran lämnade uttalanden har Kungl. Maj:t bemyndigats att för bestridande av de med gratisutdelning till nödlidande av spannmål och kött av nötkreatur förbundna kostnaderna taga i anspråk högst 1 miljon kronor av de genom accis à margarin inflytande medel. Då tveksamhet gjort sig gällande, huruvida lörenämnda bemyndigande kan anses innefatta befogenhet för Kungl. Maj:t att - såsom i visst fall ägt rum och även i fortsättningen anses böra få ske - med anlitande av margarinaecismedel till hjälpbehövande utdela även andra livsmedel än spannmål och kött av nötkreatur, äskas i förevarande proposition formligt bemyndigande i sådant hänseende. Bemyndigandet har begränsats att avse användning för ändamålet av margarinaccismedel till ett belopp av 1 miljon kronor samt att gälla innevarande budgetår. Framställningen föranleder icke någon utskottets erinran, varför utskottet hemställer, att förevarande proposition má av riksdagen bifallas. Stockholm den 15 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Närvarande: se utlåtande ur 13. 850617- Stockholm, lsaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1986.