Sida:RD 1935 34.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 24. 3 Nr 24. Ankom till riksdagens kansli den 21 februari 1936 kl. 2 e. InUtlåtande i. anledning av 'väckt motion om anslag för verkställande av 'vissa försök och undersökningar för främjande av foderodling på betes- och slåtterfvallar. (lza avd.) l en inom andra kammaren väckt, till jordbruksutskottet hänvisad motion, nr 452, av herr Gustafsson i Välsnäs har motionären - efter framhållande av önskvärdheten av vissa försök och undersökningar för främjande av foderodling på betes- och slåttervallar - hemställt, att riksdagen ville till Kungl. Maj:ts förfogande ställa ett anslag av 25,000 kronor att efter av lantbruksstyrelsen godkänd plan användas för försökens och undersökningarnas snara verkställande samt besluta att beloppet ifråga skall utgå. av de medel, som inflyta på grund av i motionen omnämnda av statsmakterna beslutade åtgärder till stöd för vårt jordbruk. Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för denna framställning, hänvisas till motionen. ' Utskottet vill erinra, att den med statsmedel understödda försöksverksamheten på jordbrukets och trädgårdsodlingens områden för närvarande är föremål för utredning. Den slutliga behandlingen av nämnda spörsmål torde icke böra föregripas genom igångsättande av en så omfattande utvidgad försöksverksamhet som den i motionen angivna. Det förefaller icke heller lämpligt att, såsom motionären tydligen åsyftat, för verksamhetens bekostande anlita jordbrukets prisregleringsfond, vilken är avsedd för stödjande av prisbildningen å jordbruksprodukter. Under åberopande av det anförda hemställer utskottet, att motionen II: 452 icke må föranleda någon riksdagens åtgärd. Stockholm den 21 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Närvarande: se utlåtande nr 28. Uhkottet