Sida:RD 1935 34.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


lorrlbruksu-tskottets utlåtande Nr 28. 3 efterrättele, samt lotterna försäljas med rätt att över stamfastigheten för utfart till allmän väg taga väg på sätt, som framgår av den utav Erasmie upprättade kartan; 5) att av kronoegendomen "/. mantal Vanga nr 1 i Toresunds socken av Södermanlands län lotterna litt. A och B, vilka ii en av distriktslantmätaren Oscar Thorén upprättad karta utmärkts med röda linjer, mä försäljas enligt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning iivissa fall av kronoegendom m. m., med ett saluvärde av 20,400 kronor jämte det belopp, vartill kostnaderna för vid tillträdet verkställda trädesbruk och frösådd å lotterna kunna uppskattas samt med hembudsrätt jämlikt 9 § sagda förordning för Nils Pettersson, skolande vid försäljningen i övrigt iakttagas, att lotterna försäljas med tillträdesrätt för köpare räknat från den 14 mars 1935, att lotterna försäljas i det skick, vari de vid .tillträdet befinnas, att endast kronan tillhöriga hus eller anläggningar ingå i försäljningen, att förbehåll göres för de jämkningar i gränser, som kunna komma att bestämmas vid blivande avstyckningar av lotterna, att köpare skall respektera av Kungl. Maj:t medgivna rättigheter att hava elektriska ledningar framdragna över egendomen, att kronoegendomen âlagd âterbetalningsskyldighet med avseende å. ett genom Kungl. Maj:ts brev den 29 maj 1914 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande, förutom andra fastigheter, kronoegendomen beviljat låneunderstöd å tillhopa 6,530 kronor skall åvila de försålda ägolotterna, samt att kronan förbehålles rätt att för återstående, i kronans ägo kvarvarande del av kronoegendomen taga erforderliga utfartsvägar över ägolotterna; 6) att av kronoegendomen 1/2 mantal Brestorp nr 3 Östergärden i Hässleby socken av Jönköpings län det å en av distriktslantmätaren Carl E. Siewert år 1933 översedd och i statsrådsprotokollet omförmäld karta med röda gränslinjer utmärkta området må med areal och till saluvärde, som i statsrådsprotokollet angivits, försäljas med tillträdesrätt den 14 mars 1936 jämlikt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. med hem