Sida:RD 1935 34.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Utskottet. I ' Jordbruksutskottets utlåtande Nr 46. Nr 46. Ankom till riksdagens kansli den 2! mars 1935 kl. 3 e. m. U tlåtande -¿ anledning av kamrarnas återiörvisningsbeslut beträffande punkten 175 i utskottets utlåtande nr 1. (1 :a avd.) Under punkt 175 i nionde huvudtiteln av årets statsverksproposition hade Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att fastställa viss personalförteckning och godkänna viss avlöningsstat för rikets allmänna kartverk samt att till Rikets allmänna kartverk: Avlöningar för budgetåret 1935/ 1936 anvisa ett förslagsanslag av 399,500 kronor. Den av Kungl. Maj:t föreslagna personalförteckningen upptog under rubriken tjänstemän å extra stat tre statstopografer i lönegraden B 21. Avlöningsstaten upptog i post 2 för avlöningar till tjänstemän å extra stat förslagsvis 21,100 kronor. - l en i anledning av propositionen inom andra kammaren väckt, till utskottet hänvisad motion, nr 282, av herrar Arnemark och Lundqvist, hade hemställts, att riksdagen måtte besluta 1) att statstopograferna vid rikets allmänna kartverk uppföras under rubriken: "Tjänstemän å övergångsstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 21." 2) att genom uppräkning i högsta löneklass av lönegrad B 21 det i statsverkspropositionen uppförda anslaget till statstopograferna höjes från förslagsvis 21,100 kronor till förslagsvis 22,400 kronor. I sitt utlåtande nr 1, punkt 175, hade utskottet på anförda skäl gjort en hemställan, som innefattade bifall till Kungl. Maj:ts förevarande framställning och avslag å motionen II: 282. Enligt utskottet tillhandakomna protokollsutdrag hava kamrarna visat punkten åter till utskottet. Beträffande utredningen i ärendet får utskottet hänvisa till sitt utlåtande nr 1. Utskottet vill i anledning av motionärernas förslag om statstopografernas löneställning erinra, att sagda befattningshavare, då de år 1912 uppfördes å kartverkets övergångsstat, tillförsäkrades dels samma villkor för avlöningens åtnjutande som de för kartograf stadgade, dels ock avlöning i form av arvode med ålderstillägg till enahanda belopp, som i ordinarie avlöning bestämts för kartograf, minskat med så stort be" lopp - avrundat till närmast högre fem- eller tiotal kronor - som motsvarade den pensionsavgift, vilken skulle erläggas av kartograf i mot