Sida:RD 1935 34.djvu/570

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 83. 1 Nr 83. Ankom till riksdagens kansli den 31 maj 1935 kl. Il l. m. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts l statsverksproposittonen gjorda framställning angående nionde hu/vudtitelns anslag till extra utgifter m. m. 1:o. Extra utgifter. I årets statsverksproposition har Kungl. Maj:t under punkt 196 i nionde huvudtiteln föreslagit riksdagen att till extra utgifter för budgetåret 1935/1936 anvisa ett reservationsanslag av 75,000 kronor. Utskottet hemställer, att riksdagen må till Extra utgifter för budgetåret 1935/1936 anvisa under nionde huvudtiteln ett reser'vationsanslag av 75,050 kronor, dock att i anslaget må. få göras den ändring, som för jämnande av huvudtitelns slutsumma kan visa sig erforderlig. 2:o. Statens spannmålsnämnd. I årets statsverksproposition har Kungl. Maj:t under punkt 100 i nionde huvudtiteln föreslagit riksdagen att till Spannmålsregleringen: Statens spannmålsnämnd för budgetåret 1935/1936 anvisa ett förslagsanslag av 58,000 kronor. Genom Kungl. Maj:ts proposition nr 227, vilken i annat sammanhang (se sammansatt bevillnings- och jordbruksutskotts av riksdagen godkända utlåtande nr 1) behandlats av riksdagen, har i statsverkspropositionen gjorts den ändring, att berörda anslag icke äskades anvisat, varom utskottet härigenom velat - erinra. 3:o. Avsättning för prisreglering på jordbrukets område m. m. Under punkt 102 i nionde huvudtiteln av årets statsverksproposition har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att, i avbidan på den proposition i ämnet, som kunde varda riksdagen förelagd, till Avsättning för prisreglering på jordbruBihang till riksdagens protokoll 1935. 10 saml. Nr 83-8/o. 1