Sida:RR 1542 april fol 5.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
5.
Aprilis.

Reg. H, 1539–1542, fol. 202.Öpett bref til Helsingeland, Gestrikeland, och Ångermanland, att the fattige som ingen Jord hafwa bruke och gärne wele skole obehindrat och vtan någons mans gensaga vptaga rödie hugge och brenne på alle Skoger ther tilfellett är och [göre] sig Hemen Cronen och sig til nytte Datum

Stocholm then 20 Aprilis Anno &c. 42.

Wij Gustaf. Tilbiude eder Dannemän alle, som byggie och boo, vti Helsingelande. N. N. wår gunst och nåde tilförende. Såsom eder Dannemän alle, vtan tuifwel Kunnigt och witterliget är, hurulunde vti ale Norlanden och synnerligen ther i Gestrikeland stor trång och brist förhanden är opå heman och Jordetorfwen, ther af man sigh näre och bärge kunde. Effter att folkett (:Gudh thess Lof:) fast förökas, så att Jorden som nu brukes och vptagen är, them alle icke wäl föda kan, vtan nödgas så folket att liggie och trenges then ene in på then annen, i somme gårder otte eller tije starke vnge drenger, och quinfolk, sommestedz mere och sommestedz mindre, ingen söker sigh andre vtwägar, vtan i så motte liggie och trenges medh hwar andre och klifua hemanen sunder, så att the här nest orke sigh hwarken brödh eller bärgning, lichwäl wil ingen late löse sigh vt, elle rwijke then andre Endoch att andre vtwäger och tilfelle wäl förhanden wore, och tiläfwentyrs af mång fattig man, then sigh gärne medh ären berge wille, företagen och försögt, som är ni på skogerne, ther mångestedz finnes gode lägligheter til att rödie skogen och göre gode heman, så blifuer thett them doch lichwäl icke vndt och effterlatet, af the bygdelagh som förmene sigh wara ägnade vti

skogerne tha ther wele ägne vnder sigh til fyre eller fem mijl

eller