Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr 2. Måndagen den 15 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Asplund anmälde, att han infunnit sig vid riksdagen. Herr talmannen yttrade: lnnan de nu förestående valen företagas, ber jag att för kammaren få uppläsa första paragrafen i Kungl. Maj :ts nådiga stadga angående val till riksdagens utskott den 26 maj 1909: »Val av ledamöter i utskott skall förrättas med valsedlar, å vilka före namnen utsatts partibeteckning (partinamn eller annan beteckning i ord för viss grupp av riksdagsmän eller för viss meníngsriktning), men vilka iövrigt äro omärkta. Namnen skola å valsedeln uppföras i en följd, det ena under det andra. Valsedlarna skola för att bliva gällande vara enkla, slutna, hoprullade och fria från överstrykningar. Sedel må. ej upptaga flera, men väl färre namn än det antal personer valet avser. Där något namn å sedeln är tvetydígt, gälle den dock för övriga namn~.» l likhet med vad tidigare skett ber jag även nu att få. fästa kammarens uppmärksamhet på tvenne omständigheter: för det första att _ somframgår av den upplästa stadgetexten -- ett namn ej får strykas och ersättas med ett annat, och för det andra, att när valsedeln avlämnas, skall rubriken vara borttagen. l motsatt fall kommer den avgivna valsedeln att kasseras. F öretogs val av tio ledamöter i konstitutionsutskottet. Därvid avlämnades 111 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan» och upptagande namnen på följande personer i denna ordning: herr Strömberg, » Sundberg, » Karlsson, Oscar Gottfrid, Björkman, Bergman, Sandegård, Reuterskíöld, Pettersson, David, Larsén, » Ehrnberg. Dessa personer hade alltså utsetts till ledamöter i utskottet. ¥¥¥¥¥¥ Anställdes val av tolv ledamöter i statsutskottet. Därvid avlämnades 95 godkända valsedlar, alla med partibeteckning »Den gemensamma listan» och alla utom två upptagande namnen på följande personer i denna ordning: Första. kammarens protokoll 1934. Nr 2. 1