Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/311

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 27 februari. Nl' 12. 53 _ Föredrogs och hånvisades till konstitutionsutskottet Kungl. Maj :tsproposit1on nr 127, med förslag till ändrad lydelse av §§ 37 och 46 riksdagsordningen. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 133, angående bitråden åt årkebiskopen. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 134, angående understöd åt vissa lärarinnor, som på grund avfolkskolevåsendets omorganisation förlorat sin anställning; och nr 141, angående anslag till länsarkitekter. Föredrogs och bänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 146, angående reglering av Södra Dalarnes järnvägsaktiebolagsskuldförhållande till staten. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 147, angående åtgärder för fortsättande av Dals-Eds-Rölanda elektriskadistributionsförenings u. p. a. verksamhet. Föredrogs och hånvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 149, angående förvärv för kronans räkning av Åkers styckebruksrekognitionsskog m. m. Föredrogs och hånvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposion nr 152, angående ersättning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott herr Nordbergsmotion, nr 305, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 41 §§ sjömanslagen den 15 juni 1922. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstitutionsutskottets utlåtanden nr 4 och 5, statsutskottets utlåtanden nr 3, 5 och 27-31, bevillningsutskottets memorial nr 6, första lagutskottets utlåtanden nr 20-22 samt jordbruksutskottets utlåtande nr 23. Herr andre vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade: Herrtalman! Jag får hemställa, att kammaren ville besluta, att statsutskottetsutlåtande nr 3 må sättas först bland två gånger bordlagda ärenden åmorgondagens föredragningslista. Vad herr andre vice talmannen sålunda hemstållt bifölls. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 154--156, 158, 159, 169 och 170.