Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/313

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. l934. Första kammaren. Nr l3. Onsdagen den 28 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Undén avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 157, angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet; och nr 160, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 27) om reglering av prästerskapets avlöning samt om tillägg till samma lag m. m. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Med åberopande av medföljande läkarintyg får jag härmed anhålla omledighet från riksdagsgöromålen tills vidare från och med onsdagen. Stockholm den 28/2 1934. A Harald Åkerberg. Att riksdagsman Harald Åkerberg, som lider av influensa, tills vidare är oförmögen till tjänstgöring, intygas. Stockholm d. 27/2 1934. Harald Werneman, leg. läkare. På gjord proposition bifölls ansökningen för den tid, det i åberopadeläkarintyget omförmälda hindret varade. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 154, med förslag till lag om tillsättning av prästerliga tjänster. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 155, angående rasbiologiska institutets organisation m. m.; nr 156, angående uppförande och inredning av byggnad för kvinnokliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala; samt nr 158, angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag tillkommittéer och utredningar genom sakkunniga. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 159, med förslag till förordning om upphävande av vissa bestämmelserbeträffande dispositionen av storverksträd samt ek och bok å. boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932 (nr 400) m. m. Första kammarens protokoll 1984. Nr 18. 1