Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/377

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 7 mars. NI' 15. 17 nr 26, i anledning av Kungl. Majzts i statsverkspropositionen under utgifter för kapitalökning gjorda framställning om anslag till kapitalökning föregnahemslånefonden m. m.; nr 27, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag för särskild kolonisationsverksamhet inom Norrbottens län; nr 28, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ytterligarestatsbidrag för undersökning rörande reglering av Lyckebyån; nr 29, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående ytterligarestatsunderstöd till Mosjöbottnens torrlåggningsföretag i Örebro lån; samt nr 30, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemstållt bifölls. F öredrogos ånyo konstitutionsutskottets utlåtanden: nr 7, i anledning av väckt motion om upphävande av justitiekanslernsegenskap att vara förtroendeämbetsman; samt nr 8, i anledning av väckta motioner om utredning och förslag i fråga om kommunal fondbildning. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottetsutlåtande nr 7, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Punkterna '1-10. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 11 . Lades till handlingarna. Punkterna 12-14. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 15. Lades till handlingarna. Punkterna 16 och 17. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 18. Lades till handlingarna. Punkterna 1.9-23. Vad utskottet hemstšíllt bifölls. Punkten 24. Lades till handlingarna. Första kammarens protokoll 1984. Nr 15. 2