Sida:Rd 1934 C 16 3 2 FK motioner 147 261.djvu/559

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
Motioner i Första kammaren, Nr 252. 15


Nr 252. Av herr Bodin, Karl, m. fl., om ändrade bestämmelser rörande uppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö. Paragraf 3 i lagen den 14 juni 1928 angående handel med utsädesvaror (Sv. förf. saml. nr 289) innehåller bl. a. följande bestämmelser: "säljes frö under beteckningen avrensningsfrö är uppgiftsplikten inskränkt till vadi 2 § 1 mom. a) och d) sägs" d. v. s. att säljaren av sådant frö endast är skyldig för köparen uppgiva namn och adress samt frövarans ogräshalt. En så viktig egenskap som exempelvis fröets grobarhet behöver således icke angivas och icke heller fröets slag. Vid kontrollen av lagens efterlevnad har nämnda bestämmelse kommit att vålla rätt avsevärda olägenheter. Vissa mindre nogräknade säljare av frö underlåta att tillhandahålla analys av frövaran. Vid kontrollantens besök betecknas varan såsom avrensningsfrö med en ogräshalt liggande nära gränsen för den högsta tillåtna. Okritiska köpare förstå ofta ej innebörden av lämnade uppgifter om frövarans beskaffenhet som vid hastigt påseende måhända förefaller vara rätt god. Kanske grobarheten dock är ytterst ringa eller ingen. Dylik salubjuden frövara är i många fall synnerligen mindervärdig eller fullkomligt värdelös och åsamkar köparen - i trots av ett relativt billigt inköpspris - stora förluster genom felslagen vallskörd. Lagen angående handel med utsädesvaror har av allt att döma hittills varit till nytta för jordbruket. Det bör emellertid för statsmakterna vara angeläget förhindra att lagens bestämmelser på sätt ovan angivits kringgås. Med anledning av vad sålunda anförts få vi anhålla, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om förslag till sådan ändring utav § 3i lagen den 14 juni 1928 angående handel med utsädesvaror, att nu medgiven inskränkning i uppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö måtte upphöra att gälla. Stockholm den 23 januari 1934. K. W. Bodin. O. A. Ernfors. Bernhard Nilsson#- 4