Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 40.

Nr 40.


Av herr Bondeson, om specificering av skulder m. m. i allmän

självdeklaration.


I formuläret till allmän självdeklaration skall den deklarationsskyldige uppgiva bl. a. sin förmögenhet med uppdelning på olika poster ävensom sina skulder, dessa dock sammanförda i en enda post. Vad sist sagts gäller jämväl yrkat avdrag för ränta å gäld, som icke avser fastighet, rörelse, tjänst och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet.

Med den betydelse, som förmögenhetsbeskattningen har redan för närvarande, synes det oegentligt, att de skulder, som få avdragas, icke skola specificeras i fråga om borgenärer och belopp. Endast genom en dylik specificering torde utan särskild kontroll någon säkerhet kunna erhållas för att den skattskyldige icke tillgodoför sig större avdrag för sina skulder än som vederbort. Införes för uppgiften om skulderna dessutom ett särskilt formulär, kunna å detta angivas de skatter, som få avdragas som skuld, och de deklarationsskyldiga sålunda på ett enkelt sätt härom erhålla vederbörliga upplysningar. Uppgift om skulderna kan sålunda för det allmänna leda till att den skattskyldige icke tillgodoför sig högre belopp än som vederbort och för de deklarationsskyldiga medföra upplysning om bl. a. de skatter, som i sådant avseende få avdragas.

I fråga om räntorna får det anses minst lika angeläget som i fråga om skulderna, att högre belopp icke upptages än som motsvarar vad som enligt gällande bestämmelser får avdragas. Jämväl här skulle en specifikation i fråga om mottagare och belopp kunna leda till en viss säkerhet för det allmänna. Sammanföras uppgifterna om skulderna och uppgifterna om räntorna på ett formulär, skulle uppgiftslämnandet förenklas. Därest det skulle kunna anses, att en specifikation av räntorna skulle vara alltför uppgiftskrävande för vissa deklarationsskyldiga, exempelvis aktiebolag och föreningar, synes hinder icke behöva möta, att dessa uteslutas från sådan uppgiftsplikt.

Specificeras skulderna och räntorna på sätt nu sagts, skulle slutligen kontroll lättare än för närvarande genomföras över att borgenären resp. mottagaren upptagit beloppen i sina deklarationer.

Under åberopande av vad som sålunda anförts hemställes,