Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
Motioner i Första kammaren, Nr 46.

Nr 46.


Av herr Nilsson, Bror, och herr Aronsson, angående lagstiftning

till stöd och skydd åt nyblivna änkor.


Det finnes även inom det moderna och välordnade samhället en grupp människor, som helt plötsligt komma i en svår och brydsam belägenhet. Det är nyblivna änkor, särskilt sådana med minderåriga barn. Utom den tunga sorgen efter den bortgångne maken och familjeförsörjaren har änkan ofta svåra ekonomiska bekymmer att dragas med såväl för stunden som för framtiden. Dessa förhållanden torde vara så väl kända, att de icke behöva relateras. Ännu i dag, men ändå mera i forna tider då släktbanden voro starkare än nu, ingriper vid sådana tillfällen släkten stödjande och hjälpande. Kanske man också kan våga göra det antagandet att det finnes människor, som följa den såväl gammaltestamentliga som kristna maningen om barmhärtighet mot änkor och faderlösa. Statsmakterna hava under senare år såtillvida beaktat änkornas bekymmer som man givit dem viss lättnad i skattehänseende. Detta är emellertid icke tillfyllest. Något mera behövde göras i stödjande och hjälpande syfte för denna kategori av människor, vilken i nuvarande världssituation snart kan bli skrämmande stor.

Vad kunde då göras från det allmännas sida i här berörda syfte? I första hand behöver en rådvill och beträngd människa en fast hand att stödja sig till. Efter ett dödsfall blir det en mängd juridiska formaliteter att ordna upp: försäkringar, ansökan om skattelindring, bouppteckning m. m. Så är det den ekonomiska situationen, vari makan till äventyrs icke är särdeles väl informerad och därför behöver pålitlig hjälp. Det finnes redan inom vissa områden sociala kuratorer. Här behövdes sådana. Vissa landsting hava anordnat rättshjälpsanstalter. Dessa borde härvidlag kunna få en stor uppgift.

I andra hand torde tillfällig ekonomisk hjälp behöva givas, utan att denna finge karaktär av fattigunderstöd. Man kunde också för en sådan situation övertänka möjligheten av ett tillfälligt moratorium. Vid en utredning av denna fråga skulle säkerligen många möjligheter till stöd och hjälp yppa sig.

Med stöd av det anförda hemställa vi,

att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om snabb utredning samt framläggande av förslag angående lagstiftning till stöd och skydd åt nyblivna änkor.

Stockholm den 21 januari 1942.

B. A. Nilsson. A. R. Aronsson.

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 39 472