Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
Motioner i Första kammaren, Nr 55.

Nr 55.

Av herr Nilsson, Bror, och herr Bengtsson, om ökat anslag till undervisning för i det mindre jordbruket deltagande

män och kvinnor.

I årets statsverksproposition punkt 51 under nionde huvudtiteln angående undervisning för i det mindre jordbruket deltagande män och kvinnor har departementschefen icke ansett sig kunna tillmötesgå lantbruksstyrelsens begäran om ett med 10,200 kronor höjt anslag.

Styrelsens motivering för sin begäran är dock synnerligen stark. Sålunda framhålles den stora betydelsen av de utav hushållningssällskapen anordnade undervisningskurserna ej blott för klarläggande av aktuella jordbruksspörsmål utan även för upplysning och propaganda för jordbruksdriftens anpassning efter nuvarande exceptionella förhållanden samt för livsmedlens rätta tillvaratagande och utnyttjande.

Vi, som ute i landet haft tillfälle att följa denna hushållningssällskapens kursverksamhet, kunna vitsorda riktigheten av lantbruksstyrelsens här uttalade uppfattning. Det torde också förtjäna framhållas, att den upplysningsverksamhet, vilken bedrives av tillfälliga krisorgan, icke vinner samma gehör bland jordbruksbefolkningen som den hushållningssällskapen bedriva. Allmänheten är van att med förtroende lyssna till vad som från detta håll säges och förkunnas. Då nu så mycket av vår välfärd hänger på huru jordbruksbefolkningen förmår genomföra sin betydelsefulla uppgift, synes det oss vara en missriktad sparsamhet att icke ställa det blygsamma belopp, som här äskas, till förfogande.

Med stöd av det anförda hemställa vi,

att riksdagen måtte besluta, att det under nionde huvudtiteln, punkt 51, äskade anslaget till undervisning för i det mindre jordbruket deltagande män och kvinnor måtte höjas

med 10,200 kronor.

Stockholm den 20 januari 1942.

B. A. Nilsson. Carl Bengtsson.