Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Motioner i Första kammaren, Nr 66.

Nr 66.


Av herr Ström, Fredrik, om ökat anslag till institutet för

folkminnesforskning vid Göteborgs högskola.


Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola har ägt bestånd sedan den 20 februari 1926. Genom kunglig resolution av den 26 mars samma år tilldelades institutet för tiden intill den 1 juni 1928 ett anslag av lotterimedel på 29 250 kronor. För räkenskapsåret 1928—1929 sattes anslaget till 15 000 kronor. Därefter erhöll institutet under en lång följd av år ett anslag på 12 000 kronor, som intill den 1 juli 1939 utgick med lotterimedel, fr. o. m. sagda datum av statsmedel. Men anslaget minskades för arbetsåret 1940—41 till 10 000 kronor och för 1941—42 till 9 600 kronor.

Även med en bibehållen summa på 12 000 kronor skulle institutet på grund av dyrtiden nu arbeta med mindre resurser än tidigare. Anslagets nedskärning först med 2 000 kronor, sedan med ytterligare 400 kronor, har betytt en katastrofal minskning i institutets möjligheter att utföra sin viktigaste uppgift, nämligen tillvaratagandet av de nu hastigt försvinnande folktraditionerna inom institutets arbetsområde, som omfattar landskapen Värmland, Dalsland, Västergötland, Bohuslän och Halland.

Institutets största utgiftspost är arkivföreståndaren, fil. lic. C. M. Bergstrands arvode. Detta utgår under innevarande arbetsår, som är hans tionde år i denna befattning, med 7 000 kronor. Något dyrtidstillägg på detta arvode har ej kunnat ges. Hans arbetstid omfattar sju timmar dagligen. Han arbetar varje år omkring två månader som upptecknare på landsbygden och åtnjuter numera en månads betald semester. Under resten av året upptages hans tid mest med ordnande och katalogisering av inkomna samlingar, med utlåning av uppteckningar — sista arbetsåret utlånades omkring 10 700 sidor — samt med korrespondens med upptecknare m. fl. Utöver arkivföreståndaren arbetar ingen, varken tjänsteman eller tillfälligt anställd, på arkivet.

Då även en summa åtgår till ofrånkomliga materialutgifter och då arkivet saknar tjänstebrevsrätt, måste årligen omkring 700 kronor användas till materialier och {{rättelse|porten|porton.

Anslagets minskning har följaktligen gått ut främst över insamlingsverksamheten. Medan ännu under arbetsåret 1938—39 en summa på 4 235 kronor kunde användas till betalande av stipendiaters och bygdemeddelares arbete, har för innevarande arbetsår blott 1 650 kronor kunnat disponeras för denna verksamhet. Och denna summa var redan den 1 oktober 1941 helt förbrukad, varför under arbetsårets övriga åtta månader inga som helst insända uppteckningar kunna inlösas utan dessa deponeras för