Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
Motioner i Första kammaren, Nr 85.

Nr 85.


Av herr von Heland m. fl., om anslag till understöd åt

privatflyget m. m.


I sin skrivelse den 30 oktober 1941 om anslagsäskande till riksdagen har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen gjort framställning om anvisande av medel för understöd åt privatflyget. Styrelsen meddelade också, att den hade för avsikt att senare inkomma med utredning av frågan om statsinlösen av Svenska Aeroklubben tillhörig mark å Ålleberg. Kostnaderna för inlösen borde utgå av det å kapitalbudgeten under luftfartsfonden upptagna anslaget: »Mark till landningsfält för flygplan.»

Kungl. Maj:t har dock icke i årets statsverksproposition upptagit den förstnämnda framställningen och ej heller har chefen för kommunikationsdepartementet, enligt vad som framgår av hans yttrande till statsrådsprotokollet, velat ge sig in på någon markinlösen på Ålleberg. Han anser att det vore mindre lämpligt att binda statens kapitaltillgångar i skolan och att det i övrigt icke fanns tillräckligt statsintresse att motivera förvärv av den ifrågasatta marken.

Om privatflyget sålunda ej skulle erhålla det stöd, som föreslagits av väg och vattenbyggnadsstyrelsen kommer det att ställas inför stora ekonomiska svårigheter. Vi skulle anse detta vara mycket beklagligt, ty det är ett viktigt försvarsintresse att privatflygningen icke blott kan äga bestånd utan även utvecklas och förbättras. Det är för övrigt inte bara ett försvarsintresse utan även ett allmänt socialt intresse, ty segel- och modellflygning är en utmärkt fritidssysselsättning för intresserad ungdom.

Sedan ett par år tillbaka har till privatflyget beviljats ett anslag på 190,000 kronor, men detta har helt gått till motorflyget. Sedan motorflygningen måste inställas på grund av knappheten på bränsle, ha för varje särskild gång efter framställning från Svenska Aeroklubben (KSAK) delar av dessa anslag överförts till segelflygets främjande. I år har för första gången genom väg- och vattenbyggnadsstyrelsens ovannämnda skrivelse anslag begärts direkt för segelflygningen.

För att den centrala segelflygskolan på Ålleberg skall kunna motivera rimliga anspråk på beboelighet och säkerhet erfordras anskaffning av vatten samt uppförande av förläggnings- och skollokaler. Kostnaderna för dessa ha av Aeroklubben beräknats till 120,000 kronor inklusive 40,000 kronor för ytterligare inköp av mark m. m. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har emellertid ansett frågan om kapitalanskaffning till det fortsatta utbyggandet av Ållebergsskolan böra lösas så, att medel härför frigöras för Aeroklubben genom en inlösen av Aeroklubben tillhörig mark å Ålleberg. Härigenom skulle nya markinköp ej behövas men omkring 85,000 kronor komma att stå till