Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 102.

Nr 102.


Av herr Wahlmark, om pension åt förra biträdet vid Uppsala

universitets meteorologiska anstalt Anna Gustava Teodora Hornberg.


Fröken Anna Gustava Teodora Hornberg, Uppsala, född den 9 december 1864, har tjänstgjort som biträde vid Uppsala universitets meteorologiska institution från den 27 juli 1905 till den 8 februari 1940, således under nära 35 år. Hennes arbetstid har utgjort i medeltal 4 timmar om dagen, varför hennes befattning vid institutionen kan betecknas som halvtidstjänst. Utöver denna tjänstgöring har fröken Hornberg haft hemarbete för institutionens räkning. Hennes avlöningsförmåner ha varit mycket blygsamma. Under de första åren utgjorde dessa 30 kronor i månaden men utökades därefter till 60 kronor i månaden. För hemarbetet har hon erhållit ett arvode av 75 kronor i kvartalet. De sammanlagda avlöningsförmånerna ha således utgjort 1,020 kronor om året.

Efter frånträdandet av sin tjänst i februari 1940 har fröken Hornberg haft det synnerligen bekymmersamt i ekonomiskt hänseende. Hon har visserligen fått behålla sitt hemarbete för institutionens räkning, som ger henne en inkomst av 300 kronor om året, och dessutom har hon omkring 100 kronor i folkpension. Denna lilla inkomst är givetvis alldeles otillräcklig för hennes uppehälle och det är endast tack vare hjälp från en syster, vilken uppbär en mindre pension, som hon nödtorftigt har sin bärgning. En tilltagande ohälsa bidrager givetvis också avsevärt, till att öka hennes svårigheter.

Då fröken Hornberg haft en mycket lång tjänstgöring i statens tjänst och från denna erhållit vitsord om att med berömvärt nit och aldrig svikande samvetsgrannhet på ett förtjänstfullt sätt och till sina förmäns fulla belåtenhet ha skött sina åligganden synes det rimligt att hon av statsmedel erhåller understöd eller pension till skäligt belopp. Jag hemställer därför,

att förra biträdet vid Uppsala universitets meteorologiska anstalt fröken Anna Gustava Teodora Hornberg måtte från och med den 1 mars 1940 under sin återstående livstid från anslaget till diverse pensioner och understöd m. m. uppbära en årlig pension av 600 kronor.

Stockholm den 23 januari 1942.

C. P. Wahlmark.