Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15
Motioner i Första kammaren, Nr 113.

Nr 113.


Av herr Näslund m. fl., om ökat anslag till upplysningsarbetet för freden.


I riksstaten för året 1938/39 förekommer ett anslag till upplysningsarbete för freden å 30,000 kronor. Detta anslag nedsattes följande år till 15,000 kronor och utgår f. n. med endast 10,000 kronor, vilket belopp även upptagits i årets statsverksproposition.

En orsak till att anslaget på detta sätt nedskurits torde vara, att man anser en propaganda bland vårt folk för fredens idé knappast vara erforderlig eftersom vår nation redan är vunnen därför. Emellertid utföra de organisationer, som erhålla stöd av detta anslag, numera framför allt en allmän upplysningsverksamhet i internationella frågor, varjämte en del av anslaget även främjar ett vetenskapligt forskningsarbete på detta område, vilket utom sitt värde i och för sig själv utgör en förutsättning för en objektiv och saklig upplysning rörande utrikespolitiska spörsmål. Dessa behandlas ju av de närmast berörda parterna i regel i tal och skrift på ett mycket ensidigt sätt.

I den debatt, som i fjol fördes i första kammaren, då denna fråga behandlades, yttrade en talare, prof. Andrén, på tal härom följande: ”Vi veta nogsamt att vi i vårt utrikespolitiska tänkande i allt för hög grad ha dirigerats av önskedrömmar utan kontakt med den internationella politikens realiteter. Att få bort dessa önskedrömmar och få in mera kunskap — det är verkligen en uppgift, som är värd att fyllas.”

Uppenbarligen har det nuvarande tidsläget ökat behovet av ett upplysningsarbete av denna art. Det bästa sättet att möta den allt intensivare utländska propagandan och därigenom bidraga till att stärka vårt folks andliga motståndskraft är ett upplysningsarbete rörande vad som sker i världen — bedömt ur svenska synpunkter. Därför behöves mer än någonsin en upplysningsverksamhet, som syftar till att genomtränga den utländska propagandans dimbildning och ge verklig kunskap om de dramatiska händelser av vars utveckling och förlopp även vårt öde är i hög grad beroende.

I syfte att bereda möjligheter till en utveckling av denna upplysningsverksamhet i internationella frågor är det vi härmed föreslå,

att riksdagen måtte höja det av Kungl. Maj:t begärda anslaget till upplysningsarbete för freden till 15,000 kronor samt ändra dess benämning till: anslag till freds- och utrikespolitisk upplysning.

Stockholm den 24 jan. 1942.

P. J. Näslund.

Karl Aug. Johanson. E. A. Lindblom. H. Sten.