Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
Motioner i Första kammaren, Nr 1.

Under fjärde huvudtiteln i innevarande års statsverksproposition har Kungl. Maj:t framlagt förslag i ämnet, vilket så till vida skilde sig från det av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse förordade, att i syfte att stimulera till anskaffning av för ifrågavarande ändamål lämpade fordon viss premie skulle utbetalas till den, som anskaffade dylika fordon. Riksdagen beslöt i enlighet med Kungl. Maj:ts förslag.»

Första kammaren, där någon diskussion ej förekom, biföll utskottets hemställan, under det att andra kammaren efter en kort debatt med stor majoritet biföll ett under överläggningen framställt yrkande om bifall till motionens alternativa hemställan om utredning.

Såvitt vi kunna utröna har riksdagens beslut om premier till dem, som anskaffade för sjuktransportändamål lämpade fordon (skåpbilar), icke föranlett någon nämnvärd anskaffning av sådana bilar. Behovet av en förbättring av sjuktransportväsendet under krig är emellertid alltjämt lika trängande, och då vi anse, att den åtgärd, som föreslogs i ovanberörda motion, på ett verksamt sätt skulle förbättra sjuktransportväsendet såväl i fred som vid ett eventuellt krigstillstånd, anse vi, att riksdagen ännu en gång bör upptaga frågan till prövning. Vi anse emellertid, att frågan bör bliva föremål för utredning genom Kungl. Maj:ts försorg, och hemställa därför, under åberopande av vad som anförts i motion II: 56 vid 1941 års riksdag samt vad här ovan ytterligare anförts,

att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära skyndsam utredning rörande lämpligheten av att staten — mot erhållande av nöjaktig kontrollbefogenhet — lämnar bidrag till icke-statlig anskaffning av ambulansbilar.


Stockholm den 15 januari 1942.

G. W. Källman. Carl Beck-Friis.