Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Motioner i Första kammaren, Nr 130.

Nr 130.


Av herr Ström, Fredrik, om upprättande av en klinik för

allergiska sjukdomar m. m.


Den vanliga bronkialastman hör till en särgrupp sjukdomar, vilka inrymmas under beteckningen överkänslighetssjukdomar eller — som den medicinska termen lyder — allergiska sjukdomar. Det karakteristiska för denna sjukdomsgrupp är, att de angripna individerna från början äro att stämpla som i övrigt helt friska sådana, blott att de förete överkänslighet för en eller flera substanser eller ämnen, som andra personer tolerera utan några som helst besvär. Det mest belysande exemplet är hösnuvan: blott sommartid, i samband med gräsblomningen uppträda de allergiska symtomen, snuva, ögonretning, astma etc. Övriga delar av året är hösnuvepatienten fullt frisk. Samma gäller nu samtliga övriga allergiska sjukdomar och även den svåraste och ur socialmedicinsk synpunkt mest betydelsefulla formen av sådana, bronkialastman. I varje fall förefinns ett eller flera överkänslighetsmoment, olika för olika fall och i växlande kombinationer. Det kan härvid röra sig om olika sorter yttre substanser, olika dammämnen, sådana i djurutdunstning, mjöldamm, drogdamm, olika födoämnen o. s. v. Men det kan även vara fråga om i kroppen själv bildade ämnen (infektioner etc.). I vart fall gäller det i första hand att klarlägga, vilket eller vilka ämnen som i det särskilda fallet äro de utlösande. Först härmed öppnas vägen för en framgångsrik behandling: ett undvikande av det skadliga ämnet blir i många fall möjligt, blott man först klarlagt, vad som bör undvikas. Är ett dylikt undvikande icke möjligt, inrymmer den moderna allergiläran vissa behandlingsmetoder som — sakkunnigt utnyttjade — bjuda möjlighet att framgångsrikt bekämpa den föreliggande överkänslighetssjukdomen.

Utmärkande för denna sjukdomsgrupp, särskilt för bronkialastman och astmasnuvan, är, att desamma under senaste århundradet visat en ytterst remarkabel frekvensstegring, därhän, att bådadera numera äro att anse som verkliga folksjukdomar, som ifråga om sin förekomst närma sig de reumatiska sjukdomarna och liksom dessa höra till de i längden starkt invalidiserande sjukdomarna. Skillnaden är blott den, att en astma under sitt första skede ej är en organisk sjukdom. Först småningom tillkomma organiska förändringar av luftrör och hjärta, som medföra en mer eller mindre höggradig invaliditet. Den moderna allergilärans utnyttjande för undersökning och behandling innebär, att denna invalidisering vid flertalet fall kan undvikas.

Ur Stat.off. utredn. 1934: 22, Betänkande ang. den slutna kroppsvården i riket, varav här fogas såsom bilaga utdrag i vad rör »Vårdanordningar för