Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
18
Motioner i Första kammaren, Nr 131.

Nr 131.


Av herr Franzon, om anslag till övervakande m. m. av utbildningen

av elektriska installatörer.


Från alla ansvarskännande håll i vårt land vitsordas vikten av att våra vattenfall utbyggas och att vårt land elektrifieras i största möjliga utsträckning. Riksdagen beviljade år 1940 ett anslag av 5 miljoner kronor för att befrämja landsbygdens elektrifiering. Alla dessa åtgärder för tillgodoseende av vårt lands naturtillgångar äro högst lovvärda. Man synes emellertid icke hava tänkt på, att utbildningen av de yrkesmän, som i ansvarig ställning i detalj skola utföra detta elektrifieringsarbete, alljämt icke är nöjaktigt ordnad.

Bland vårt lands praktiska yrken är det elektriska installatörsyrket ett av de få yrken, som i övervägande grad är statligt reglerat, nämligen genom kungl. kungörelsen den 2 juni 1939 angående behörighet att vid elektriska starkströmsanläggningar utföra installationsarbete (nr 219). Denna kungörelse, genom vilken installatörsförordningen av år 1919 (nr 755) upphävdes, trädde i kraft den 1 juli 1939.

För rätt att utföra elektriskt installationsarbete erfordras att vederbörande innehar behörighet såsom elektrisk installatör. I installatörskungörelsen (nr 219) särskiljas tre olika slags behörigheter, nämligen behörighet såsom elektrisk installatör av klass A, resp. klass B och klass C.

I fråga om teoretisk utbildning fordras:

För behörighet av klass A:
Ingenjörsmässig utbildning motsvarande minst de kunskaper, som meddelas vid statens tekniska gymnasier, elektroteknisk linje, eller statens elektrotekniska fackskola i Västerås;

För behörighet av klass B:
Godkänt avgångsbetyg från statsunderstödd yrkeskurs för elektriska installatörer om minst 600 timmars undervisningstid eller godkänt betyg över däremot svarande kunskapsprov vid sådan kurs; samt

För behörighet av klass C:
Förtrogenhet med för elektriska starkströmsanläggningar gällande föreskrifter och deras tillämpning å anläggningar av det slag behörigheten skall avse jämte kännedom om elektroteknikens enklare grundbegrepp, allt styrkt genom godkänt betyg vid examensprov, avlagt i den ordning kommerskollegium bestämmer.

Ansökning om vinnande av behörighet såsom installatör skall göras skriftligen hos kommerskollegium.

Behörighet av klass B är erforderlig för sådana yrkesmän, vilka vilja