Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/281

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
Motioner i Första kammaren, Nr 139.

Nr 139.


Av herr Björck m. fl., om tilläggspension åt

materialförvaltaren J. L. Mårtensson.

Materialförvaltaren i riksdagshuset Johan Ludvig Mårtensson uppnår innevarande år 65 år och är således enligt gällande pensionsbestämmelser skyldig att avgå från sin befattning, ehuru han, som för sin ålder besitter gott hälsotillstånd och obrutna kroppskrafter, skulle kunna ett eller annat år kvarstå i sin ansvarsfulla och krävande befattning.

Det är allmänt känt och erkänt att Mårtensson med hängivenhet och aldrig svikande intresse skött sina åligganden på ett mycket skickligt sätt och att han alltid beredvilligt ställt sig till förfogande vid utförande av honom pålagda uppgifter. Såsom ett erkännande för hans långvariga och förtjänstfulla verksamhet i riksdagens tjänst anse vi det vara befogat, om han tillerkännes en tilläggspension att utgå utöver den honom i egenskap av materialförvaltare tillkommande pensionen.

Mårtensson har varit anställd i riksdagens tjänst i över 40 år och i sin nuvarande befattning i 35 år, varunder han haft en arbetsdag, som betydligt överskridit den för statstjänare vanliga. Han har tagit en verksam del i omhänderhavandet av vården av riksdagshuset och har medverkat vid tillkomsten av de flesta förslag till ombyggnaden av riksdagshuset som nu och tidigare kommit till utförande. För dessa arbetsuppgifter har han icke åtnjutit någon särskild ersättning, men hans arbetstid tagits i anspråk i sådan omfattning att han ej kunnat komma i åtnjutande av någon ledighet under de senaste åren. Det kan vidare nämnas, att han på eget initiativ efter mångårigt arbete lyckats rekonstruera riksdagshusets förkomna pålkarta.

Med hänsyn till den långa och förtjänstfulla verksamhet, som Mårtensson nedlagt i riksdagens tjänst, anse vi, att riksdagen bör giva sitt uttryck och erkännande härför genom att bevilja honom en tilläggspension å 1.000 kronor. Vi hemställa därför,

att riksdagen måtte tillerkänna materialförvaltaren i riksdagshuset Johan Ludvig Mårtensson en tilläggspension med ett årligt belopp av 1.000 kronor att utgå från och