Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16
Motioner i Första kammaren, Nr 146.

Nr 146.


Av herr Andersson, Alfred, och herr Hansson, Sven, angående expropriation och förköpsrätt av jord för komplettering av

ofullständiga jordbruk.


I sitt förslag till ny egnahemslagstiftning upptog 1936 års egnahemsutredning även en utökning av expropriationslagen så att denna skulle kunna tillämpas även på de fall, då det är fråga om att anskaffa tillskottsjord för utökning av ofullständiga jordbruk. Utredningens motivering härför var, »att det intresse det här gäller att tillgodose, är till den grad allmänt och har den stora sociala betydelse, att det bör anses likställt med andra ändamål, för vilka den allmänna expropriationslagen är tillämplig».

I sin proposition nr 236 till 1939 års riksdag anslöt sig statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet till utredningens förslag i denna punkt. Det heter bland annat å sid. 68—69 i ifrågavarande proposition: »Att underlätta en sådan komplettering genom en lagstiftning av nu föreslagen innebörd synes såtillvida behöva väcka mindre betänksamhet, som expropriation icke skulle medgivas, om genom densamma avsevärd olägenhet skulle tillskyndas ägaren av åsyftad mark. Expropriation skulle icke bliva aktuell i andra fall än då en jordägare, på vilken expropriationslagen vore tillämplig, utan tillräckliga skäl motsatte sig försäljning av ett mindre jordområde till någon, som vore i behov härav för att förstärka sitt ofullständiga jordbruk.» Att förslaget om expropriation icke togs med i propositionen om ny egnahemslagstiftning till 1939 års riksdag förklarades bland annat bero därpå, att detsamma inte skulle hinna granskas av lagrådet. Jordbruksutskottet anslöt sig i sitt utlåtande nr 83 till departementschefens ståndpunkt och tillade för egen del: »Utvecklingen torde enligt utskottets uppfattning gå i den riktningen, att viss överskottsjord från egendomar bör göras åtkomlig för att tillgodose de ofullständiga jordbrukens behov av ägoutvidgning.»

I motionerna I: 43 och II: 60 vid 1941 års riksdag hemställdes att riksdagen i en skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om att förslag till expropriation och förköpsrätt av jord måtte föreläggas riksdagen. Med anledning av dessa motioner yttrade andra lagutskottet i sitt utlåtande nr 11 efter att ha berört frågans vikt att en förstärkning av de ofullständiga jordbruken är »icke blott ett socialt utan även i många fall ett jordbruksekonomiskt intresse. Med hänsyn härtill finner utskottet att en prövning bör ske av alla tillgängliga utvägar, vilka kunna bidraga till utvecklingen av de ofullständiga jordbruken. Enligt utskottets uppfattning bör följaktligen även tagas under