Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 5.

ledningsnät för i huvudsak ett tillgodoseende av det närmaste behovet och därmed försvårat en framtida utveckling för utnyttjandet av denna krafts användningsmöjligheter. Utbyggandet av distributionsnäten ute i bygderna utföres mången gång icke efter en mera enhetlig plan eller med beaktandet av de nyaste rön, som den tekniska forskningen gjort. Större enhetlighet ifråga om det tekniska utförandet av dessa anläggningar vore säkerligen till stort värde och kunde inom fabrikationen av elektriska transformatorer, motorer och apparater skapa möjligheter för standardisering i viss omfattning och därmed åstadkomma ett förbilligande av anläggningskostnader och i underhåll av elektriska maskiner och apparater.

Att jordbruket av olika omständigheter i hög grad blivit handikappat ifråga om utnyttjandet av elektrifieringens möjligheter framgår även därav att endast cirka 4 procent av landets hela energiförbrukning kommer på jordbruket. Detta trots jordbrukets kända svårigheter att erhålla arbetskraft och därigenom stora behov av arbetsbesparande maskinell utrustning. Här är frågan om ersättandet av människans arbete med maskinkraft ett spörsmål av vital betydelse för jordbruksproduktionen i nutid och för framtiden.

De elektriska taxorna vore vidare en sak som säkerligen skulle ha behov av en översyn. Inköpspriset för elektrisk energi är i hög grad växlande. Likaså förete förbrukningstaxorna en mångfald olika kombinationer. I regel är det så, att energipriset är avsevärt högre ute på landet, alltså på orter som enligt levnadskostnadsindex betraktas som de billigare orterna. Det vore kanske inte förmätet att begära att landets rika resurser ifråga om elektrisk kraft, och därmed de möjligheter som denna kraft erbjuder i arbetsbesparande hänseende och för levnadsstandardens höjande, kunde ställas dessa i ekonomiskt och socialt hänseende ofta missgynnade bygder till förfogande till ett pris, som stode i bättre relation till dessa bygders karaktär av ort med billiga levnadskostnader.

Frågan om ett utbyggande av vårt lands vattenkraftstillgångar under de närmaste åren bör även ses i samband med de problem, som en kommande arbetslöshet kan föra med sig. Man har för att möta de svårigheter, som här eventuellt kunna uppstå, redan planerat omfattande arbeten, varvid man sökt uppbringa alla möjliga projekt av mer eller minde allmänt värde och av växlande angelägenhetsgrad. Vore det inte klokt och framsynt och god nationalekonomi att låta exploaterandet av våra vattenkraftstillgångar och utbyggandet av ett rationellt distributionsnät få ett större utrymme i dessa planer än nu är fallet. Vid utförandet av dessa anläggningar för produktion av elektrisk energi och dess distribution skulle dels skapas omfattande arbetstillfällen inom byggnadsfacket och för industriens folk och dels för vårt folks framtid skänkas alla dessa betingelser och förmåner, som en för framåtskridande i övrigt riklig tillgång på elektrisk energi innebär.

En ingående prövning av dessa spörsmål synes också böra upptaga frågan om att utvidga det allmännas och statens inflytande över exploaterandet av här