Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/425

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 188. 1 Nr 188. Av herr llohnbäck, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fornminnen m. m. En jämförelse mellan å ena sidan de gällande kungl. förordningarna den 29 november 1867 angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande och den 30 maj 1873 angående nedgräven skatt, bottenfynd eller annat dylikt, vartill ägare ej finnes, samt å andra sidan den i kungl. propositionen nr 8 till innevarande års riksdag föreslagna lagen om fornminnen visar en viss förskjutning i terminologien. Med ordet fynd mena 1867 och 1873 års förordningar det som påträffats, anträffats, hittats. I överensstämmelse härmed anger 1867 års förordning, att fynd av fornsaker skall hembjudas åt kronan, att uppgift skall lämnas var fyndet anträfiats, att fyndet skall insändas, att fyndet eller någon del därav kan inlösas, o. s. v. Med begagnande av samma terminologi talar 1873 års förordning om att "fyndet är av guld, silver eller koppar", samt om hembjudande och inlösen av fynd. Denna terminologi har gammal hävd i den svenska fornminneslagstiftningen: redan i plakatet den 5 juli 1684 "angående allehanda gammalt hittemynt och fynd uthi guld, silver" etc. finnes uttrycket "själva fyndet och orten, där det funnet är". Den föreslagna lagen om fommixmen använder åter, måhända under påverkan av 1938 års lag om hittegods, ordet fynd såsom uttryck för själva anträffandet, hittandet, under det att det, som påträffats, går under beteckningen föremål. Lagförslaget talar därför om att fynd sker och att man påträfiar, hittar föremål. Klarast framgår kanske lagförslagets terminologi av 12 §, där det säges att anmälan skall göras om fynd av föremål. Denna ändring i terminologien är i ett hänseende av betydelse. För den moderna arkeologien är det s. k. slutna fyndet, d. v. s. det fynd, som består av flera samtidigt nedlagda föremål, kronologiens viktigaste dokument. För varje arkeologisk forskare är integriteten hos ett sådant fynd av utomordentlig vikt. Det är för arkeologen lika oriktigt att splittra ett slutet fynd som att bryta sönder ett föremål. På grund av den angivna skiftningen i terminologien blir det, efter antagandet av förslaget till lag om fornminnen, fastslaget, att det kollektiva fyndet icke är hembudspliktigt, utan att hembudsplikten omfattar blott de enskilda föremålen. Enligt den föreslagna formuleringen skulle en hittare ur ett slutet fynd framdeles kunna avlägsna de föremål, som ej helt eller delvis äro av guld, silver eller koppar, vilket kan tänkas beröva ett fynd så gott som allt vetenskapligt värde och göra det skäligen meningslöst att Bihang till riksdagens protokoll 191,2. 3 saml. Nr 188.