Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/490

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

8 Motioner i Första kammaren, Nr 206. förevarande avseende blivit den ovan antydda, synes det vara av omständigheterna starkt påkallat, att intagni/ng av elever därstädes sker även våren 1.942. Under hänvisning till vad ovan anförts får Norrbottens läns förvaltningsutskott sålunda i underdänighet anhålla, att det täcktes Eders Kungl. Maj:t förelägga riksdagen förslag om intagning av elever vid folkskoleseminariet i lluleå våren 1942." De skäl, som i här nämnda skrivelse anföras - främst framhållandet av den större nativiteten inom Norrbotten och det faktiskt ökade behovet av folkskollärare under närmast kommande år inom länet - utgöra enligt undertecknades mening ett fullgott och övertygande. motiv för en fortsättning av intagandet av elever vid folkskoleseminariet i Luleå. Härtill torde kunna läggas det argumentet, att det är synnerligen önskligt, att blivande folkskollärare inom Norrbotten i största möjliga utsträckning erhålla möjlighet att erhålla sin utbildning inom länet, då vi ha den uppfattningen att - särskilt då det gäller placering i avlägsna bygder - lärare från länet ha större möjlighet att i allmänhet trivas med de lokala förhållandena, vilket även kan resultera i en större effektivitet vid undervisningen. Under hänvisning till vad här ovan anförts, hemställes alltså, att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 175 måtte vidtaga den ändringen av propositionen att det uttalas, att intagning av elever skall vid folkskoleseminariet i Luleå ske vid vårterminen 1942 i samma omfattning som skedde under är 1941, samt att därav föranledda ändringar vidtagas i budgetförslaget för 1942/1943. Stockholm den 21 mars 1942. Torsten Caap. Sven V. Hansson. C. I. Asplund.