Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/499

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 210. 17 företrädesvis å högre belägna marker samt å mark där jorden företrädesvis är att hänföra till fastmarksjord. Om orsakerna till detta resultat anföres att detta i första hand beror på vattenståndet i den nedanför liggande delen av Getån ned till Krogsjön ävensom vattenståndet i denna sjö, dels vattenavrinningens storlek, därigenom att densamma med all säkerhet vid vissa vattenföringar är avsevärt större än som vid förslagets upprättande beräknats ävensom slutligen den sättning, som alltsedan företagets utförande pätagligen ägt rum av vissa marker. Vid inspektionen befanns vattenståndet vid tolv avvägningsställen vara lägst o,34 m. och högst o,61 m. högre än det skulle vara enligt avdikningsplanen. Vidare framgår av inspektionshandlingarna att en fortgående höjning av Krogsjöns vattenstånd alltjämt sker. Vidare är vattenföringen i verkligheten betydligt större än den som beräknats vid företagets planläggning. Avrinningssiffran vid sommarvattenstånd beräknades till 8 sekl/km2, men torde varit omkring 11 sekl/km2 eller omkring 40 % mera. Härav framgår att beräkningarna vid planens uppgörande inte varit så noggranna och tillförlitliga som kan fordras. Det heter vidare i inspektionsrapporten: "Det må. emellertid framhållas att vid båtnadens beräknande har hänsyn icke tagits till inverkan av de förekommande högvattensflödena och ej heller till de särskilt å de lägre markerna förutsedda fortgående sättningarna, vilka förhållanden givetvis äro ägnade att föranleda reducering i båtnadens värde." Av undersökningen framgår att det verkliga båtnadsvärdet för 7 fastigheter i Stixered reducerats till mellan 23 % och 62,35 % av det beräknade. Härtill kommer att marken alltjämt fortsätter att sätta sig, varför resulatet kommer även för framtiden att försämras. Med stöd av de vid undersökningen framkomna resultaten av torrläggningen har lantbruksingenjör WelinBerger tillstyrkt delägarnas hemställan om avskrivning av återstående del av lånebeloppet, vari även länsstyrelsen i Hallands län instämt. Länsstyrelsens uttalande, att sökandenas ekonomiska förhållanden synas vara av underordnad betydelse vid bedömandet av förevarande fråga, är alldeles riktigt. Resultatet av torrläggningen har icke blivit det avsedda, och detta är icke intressenternas skuld. Därför är det riktigt att de i viss utsträckning få gottgörelse genom avskrivning av den återstående delen av lånet.. Vi vilja framhålla att delägarna i företaget äro småbrukare med verkligt ofullständiga jordbruk. Oavsett deras förmögenlietsförhållanden har torrläggningsföretaget försämrat deras ekonomi i stället för att ge dem ökade utkomstmöjligheter. Det från och med innevarande år återstående lånebeloppet utgör 14.038 kronor 28 öre, vilket belopp synes oss, med hänsyn till förhållandena., böra helt avskrivas. - Med stöd av det anförda hemställa vi, 2 Bilmng till riksdugcns 1/rolokull J.>.4.: . J suml. Nr ;3U.5-".2,l(.