Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1
Motioner i Första kammaren, Nr 12.

Nr 12.


Av herr Undén, om förande av protokoll vid sammanträde, som enligt § 56 riksdagsordningen hålles inom

lyckta dörrar.


Enligt ordningsstadga för riksdagens första kammare § 14 må vid sammanträde, som enligt § 56 riksdagsordningen hålles inom lyckta dörrar, anteckning till protokollet av förekommande yttranden ej äga rum. En likalydande bestämmelse finnes i ordningsstadgan för andra kammaren. På grund av denna föreskrift förvaras alltså ingen uppteckning av vad vid sådana sammanträden förekommit. Visserligen torde det muntliga meddelande, som enligt anförda paragraf i RO framföres av en statsrådsledamot, alltid vara skriftligen avfattat. Men den följande diskussionen varken stenograferas eller refereras genom riksdagens försorg.

Det har satts i fråga huruvida den citerade föreskriften står i god överensstämmelse med § 52 RO. Däri stadgas att vid kammares sammanträde varje dess ledamot äger rätt att till protokollet fritt tala och utlåta sig i alla frågor, som under överläggning komma. Vidare heter det kategoriskt: »Ej må någon vara berättigad att tala utom protokollet.» Denna grundlagsfråga må dock här lämnas åsido. Ett faktum är att båda kamrarna i sina ordningsstadgor infört ovannämnda förbud mot uppteckning av hållna anföranden.

Sakligt sett lämnar föreskriften rum för allvarliga invändningar. Sammanträden inom lyckta dörrar äro vanligen av den vikt att protokoll däröver böra bevaras till eftervärlden. Sådana sammanträden äro avsedda ej blott såsom en form för riksdagens informerande utan också såsom en utväg för regeringen att erfara riksdagsrepresentanternas uppfattning i de frågor, som äro föremål för meddelandet till riksdagen. Det kan därför vara av omedelbart intresse för regeringen att i protokollet erhålla en exakt uppteckning av hållna yttranden och av instämmanden i avgivna förklaringar. En närmare utveckling av dessa synpunkter är helt visst överflödig. Icke minst de senaste årens erfarenheter torde ha föranlett en utbredd uppfattning inom riksdagen att nuvarande ordning är ohållbar.

Vissa tekniska frågor angående förfarandet med de protokoll, som föras vid hemliga sammanträden, kräva ett särskilt övervägande.

Redan för närvarande stadgas i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar m. m. § 2 att riksdagens kamrars protokoll vid sammanträde inom lyckta dörrar enligt 56 § RO ej må utan Konungens och kammarens tillstånd utlämnas tidigare än 50 år efter protokollets

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 12—15.1