Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/619

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

.llotioncr i Första 7.fmmnmen, Nr 237. , 11 Nr 237. Av herr Anderson, Axel lvar, m. fl., 11 anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskraftcr. I Kungl.Maj:ts föreliggande proposition nr 210 angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter beröres även den viktiga frågan om landstormsoffieerarnas framtida ställning i försvarsväsendet. Försvarsutredningen har för sin del förutsatt, att de i fredstid konstituerade landstormsofficerarna - vilka f. n. utgöra en betydande del av ifrågavarande befälspersonal - skola utgå ur organisatione11. Då det emellertid syntes förenligt med statens intresse att väl tillvarataga den tillgång dessa fredskonstituerade landstormsofficerare utgjorde - vilket framför allt syntes bliva av betydelse under tiden intill dess det nya utbildningssystemets verkninga.r gjort sig gällande - borde enligt utredningens mening de landstormsofficerare, som ännu vore i Värnpliktsåldern, förordnas till värnpliktigt befäl. Ifråga om dem åter, vilka redan lämnat värnpliktsåldern, har utrediiingeii ansett andra åtgärder bliva erforderliga. Utredningen föreslår, att dessa skulle kunna anställas såsom officerare i reserven med de anställnings-, tjänstgörings- och avlöningsförhällanden, som avsäges skola komma att framdeles gälla för sådana officerare under den av utredningen förutsatta s. k. tredje perioden. Med hänsyn till att tjänstgöringækyldighet i fredstid tidigare icke älegat landstormsoffieer och till förhållandena i övrigt syntes däremot på här nämnt sätt anställd officer i reserven icke böra åtnjuta för annan reservofficer fastställd pension eller däremot svarande förmåner. Försvarsministern har i propositionen biträtt utredningens förslag om att pexsonalkategorien landstormsofficerarc skall utgå. ur organisationen och att därvid de landstormsoffieerare, som befinna sig i vämpliktsäldern, böra överföras till kategorien värnpliktiga officerare, medan de som överskridit denna ålder skola kunna anställas såsom reservofficerare, i båda fallen under förutsättning att de anses därtill utan tvekan lämpliga. Försvarsministern har däremot icke kunnat tillstyrka det från flera häll framförda förslaget, att även landstormsofficerare i värnpliktsäldern skola kunna överföras till reservofficerare. De nuvarande landstormsofficerarnas berättigade intressen torde enligt departementschefens uppfattning tillräckligt tillgodoses, därest i enlighet med försvarsbercdningens och vissa myndigheters förslag övergångsvis bestämmes, att i fredstid konstitncrade landstormsofficerare under tjänstgöring bibehållas vid rätt till dem nu tillkommande löneförmåuer enligt krigsavlöningsreglementet så länge det nuvarande beredskapstillståndet fortfarl eller om mobilisering i anslutning till detta tillstånd skulle an